Bevolkingsprognose 2017-'60 veronderstellingen migratie

Veronderstellingen over de immigratie en emigratie ten behoeven van de bevolkingsprognose 2017-2060.

De bevolkingsprognose onderscheidt de inwoners van Nederland naar migratieachtergrond. Personen met een migratieachtergrond worden onderverdeeld in personen van de eerste- en tweede generatie, en onderscheiden naar 11 herkomstlanden of -regio’s. De bevolkingsprognose geeft daarmee een gedetailleerd overzicht van de bevolking met buitenlandse wortels.

De immigratieprognose gaat nog verder doordat hierin ook een onderverdeling wordt gemaakt naar immigranten met en zonder de Nederlandse nationaliteit. Deze laatste groep wordt, met uitzondering van immigranten ut de Europese Unie (EU), tevens onderscheiden naar vijf migratiemotieven: arbeid, asiel, studie, gezin en overig. Door de immigratie op deze manier uit te splitsen kan in de veronderstellingen beter rekening worden gehouden met factoren die de omvang van de migratiestromen beïnvloeden.