Aanpak van buurtoverlast

© Hollandse Hoogte
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends is in kaart gebracht welke vorm van buurtoverlast volgens de Nederlandse bevolking als eerste moet worden aangepakt. Daarbij wordt ingegaan op de samenhang met de mate waarin een overlastvorm voorkomt in de buurt en waarin mensen er veel hinder van ervaren.

 In 2017 rapporteren bijna alle Nederlanders van 15 jaar en ouder wel eens overlast in de buurt te ervaren. Bijna 44 procent geeft aan zelfs veel overlast te ervaren. Volgens ruim een kwart moet te hard rijden in de buurt als eerste worden aangepakt. Bijna 18 procent vindt dat van hondenpoep.

Andere vormen van overlast die volgens de Nederlandse bevolking een relatief hoge prioriteit hebben zijn parkeerproblemen, rommel op straat, rondhangende jongeren, overlast door buurtbewoners en drugsgebruik en drugshandel.

Aan welke vorm van overlast Nederlanders de hoogste prioriteit geven, hangt samen met of men er veel hinder van heeft. In grote gemeenten geven bewoners daarom vooral de voorkeur aan de aanpak van parkeerproblemen en hangjongeren. In minder stedelijke gemeenten zijn dat te-hardrijders en poep op de stoep.