Wil of kan niet werken

Omschrijving

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, niet recent hebben gezocht én niet willen of kunnen werken.

Veel vrouwen, laagopgeleiden en 65-plussers willen of kunnen niet werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het derde kwartaal van 2015 bestond de tweede groep, degenen die niet willen of kunnen werken, uit ruim 3 miljoen mensen. Dat is de overgrote meerderheid (93 procent) van het totaal aantal mensen (bijna 3,3 miljoen) dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is. Vrouwen, laagopgeleiden en 65-plussers zijn hierbij oververtegenwoordigd. De meest genoemde reden om niet te willen of kunnen werken is pensionering. Verder zijn er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die niet willen of kunnen werken in verband met zorg voor gezin of huishouden, of vanwege ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Meer 65-plussers willen of kunnen niet werken

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014 nam het aantal mensen dat niet wil of kan werken licht af. In het derde kwartaal van 2015 was hun aantal 8 duizend lager. Onder 55- tot 65-jarigen was de daling het grootst. Het aantal 65-plussers dat niet wil of kan werken is in een jaar tijd juist met 51 duizend toegenomen. Ook het aantal hoogopgeleiden dat niet wil of kan werken nam toe, namelijk met 35 duizend.

Personen van 15 tot 75 jaar die niet recent gezocht hebben naar werk en niet direct beschikbaar zijn, omdat ze niet willen of kunnen werken

Personen van 15 tot 75 jaar die niet willen of kunnen werken, naar persoonskenmerken

Personen van 15 tot 75 jaar die niet willen of kunnen werken, naar geslacht en reden