Gematigd verder herstel economie

De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van 2009 met 2,2 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal bedroeg de overeenkomstige krimp nog 3,7 procent. Ten opzichte van het voorafgaande kwartaal groeide de economie in het vierde kwartaal met 0,2 procent. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is wel minder dan in het derde kwartaal, toen Nederland volgens de gangbare definitie uit de recessie kwam. Ondanks het herstel in de laatste twee kwartalen van 2009, ligt het bbp nog niet op het niveau van voor de recessie. De opleving van de economie in het vierde kwartaal komt door een herstel van de export. De overheidsbestedingen zijn opnieuw de enige bestedingscategorie die ten opzichte van een jaar eerder een groei laat zien. Zowel de consumptie van huishoudens als de investeringen namen daarentegen nog steeds fors af. Door de krimp van 2,2 procent in het vierde kwartaal komt het jaar 2009 uit op een historische krimp van 4,0 procent.

Bruto binnenlands product

Bruto binnenlands product

Uitvoer herstelt verder

De uitvoer van goederen en diensten lag in het vierde kwartaal bijna 1,4 procent lager dan een jaar eerder. Deze daling is veel kleiner dan in de voorgaande kwartalen. In het tweede en derde kwartaal bedroeg de afname nog respectievelijk 12 en 8 procent. De wederuitvoer nam in het vierde kwartaal met 0,3 procent af. De uitvoer uit Nederlandse productie deed het slechter en kromp met 1,0 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De invoer bleef in het vierde kwartaal achter en kromp met 4,3 procent. De afname van de in- en uitvoer over heel 2009 kwam uit op respectievelijk bijna 9 en ruim 8 procent.

Ontwikkeling bruto binnenlands product en bestedingen

Ontwikkeling bruto binnenlands product en bestedingen

Consument houdt hand op de knip

In het vierde kwartaal is de consumptie door huishoudens met 2,8 procent gekrompen ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal in 2008. Vooral de bestedingen aan horecadiensten en duurzame consumptiegoederen namen sterk af. In tegenstelling tot de consument blijft de overheid fors consumeren. De overheidsconsumptie groede in het vierde kwartaal van 2009 met 3,3 procent.

Ontwikkeling bestedingen

Ontwikkeling bestedingen

Investeringen blijven laag

Bij de investeringen is van herstel nog geen sprake. In het vierde kwartaal namen de investeringen met 15,4 procent af ten opzichte van een jaar eerder. In het derde kwartaal bedroeg de afname 14,8 procent. Vooral de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, machines en vervoermiddelen liepen verder terug. 

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling in het vierde kwartaal van 2009

Bijdragen bedrijfstakken aan de bbp-ontwikkeling in het vierde kwartaal van 2009

Herstel vooral dankzij industrie

De goederenproductie lag in het vierde kwartaal 2,2 procent lager dan een jaar eerder. In het derde kwartaal bedroeg de krimp nog 5 procent. De krimp van de industriële productie is teruggelopen van zo'n 13 procent in de eerste helft van het jaar, naar respectievelijk 6 en 1 procent in het derde en vierde kwartaal. In de financiële en zakelijke dienstverlening nam de krimp ook iets af. De overheid en de zorgsector kennen een stabiele groei. Een bedrijfstak die nog steeds hard getroffen wordt is de bouwnijverheid. Sinds het tweede kwartaal is de bouwproductie flink ingezakt.