Arbeidsmarkt in vierde kwartaal iets krapper

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP / Patricia Rehe
Na een lichte verruiming in het derde kwartaal werd de arbeidsmarkt in het vierde kwartaal van 2022 weer iets krapper. Er waren 13 duizend werklozen minder dan een kwartaal eerder. Ook het aantal openstaande vacatures liep terug, maar minder hard. Tegenover elke 100 werklozen stonden 123 vacatures. Het aantal banen groeide nog steeds, en wel met 85 duizend. Na een afname in het derde kwartaal nam ook het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie in het vierde kwartaal weer toe. Dit blijkt uit de nieuwste arbeidsmarktcijfers van het CBS.

Spanning op de arbeidsmarkt
JaarkwartaalVacatures (vacatures per 100 werklozen)
20131e kwartaal14
20132e kwartaal12
20133e kwartaal12
20134e kwartaal12
20141e kwartaal13
20142e kwartaal14
20143e kwartaal15
20144e kwartaal16
20151e kwartaal17
20152e kwartaal18
20153e kwartaal19
20154e kwartaal20
20161e kwartaal22
20162e kwartaal23
20163e kwartaal26
20164e kwartaal28
20171e kwartaal32
20172e kwartaal36
20173e kwartaal40
20174e kwartaal45
20181e kwartaal50
20182e kwartaal54
20183e kwartaal57
20184e kwartaal60
20191e kwartaal66
20192e kwartaal68
20193e kwartaal66
20194e kwartaal67
20201e kwartaal56
20202e kwartaal43
20203e kwartaal41
20204e kwartaal45
20211e kwartaal56
20212e kwartaal78
20213e kwartaal93
20214e kwartaal106
20221e kwartaal133
20222e kwartaal143
20223e kwartaal121
20224e kwartaal123

Ontwikkeling arbeidsmarkt, seizoengecorrigeerd
   Werklozen (ILO-definitie) (verandering t.o.v. een kwartaal eerder, x 1 000)Vacatures (verandering t.o.v. een kwartaal eerder, x 1 000)Banen (verandering t.o.v. een kwartaal eerder, x 1 000)
20141e kwartaal158-12
20142e kwartaal-20318
20143e kwartaal-34623
20144e kwartaal5530
20151e kwartaal7636
20152e kwartaal-18532
20153e kwartaal-24337
20154e kwartaal-21042
20161e kwartaal-24713
20162e kwartaal-15552
20163e kwartaal-37745
20164e kwartaal-29957
20171e kwartaal-221564
20172e kwartaal-191964
20173e kwartaal-25976
20174e kwartaal-301375
20181e kwartaal-311079
20182e kwartaal-131564
20183e kwartaal-51068
20184e kwartaal-19356
20191e kwartaal-141764
20192e kwartaal-10133
20193e kwartaal15241
20194e kwartaal-4167
20201e kwartaal-38-6831
20202e kwartaal73-19-305
20203e kwartaal6819175
20204e kwartaal-3824
20211e kwartaal-4530-1
20212e kwartaal-2976139
20213e kwartaal-1746184
20214e kwartaal-292284
20221e kwartaal-3259121
20222e kwartaal-111695
20223e kwartaal45-1770
20224e kwartaal13-785

Eind december stonden er 442 duizend vacatures open, 7 duizend minder dan aan het einde van het derde kwartaal. Dit is de tweede achtereenvolgende daling na een periode van acht kwartalen waarin het aantal vacatures bleef toenemen.

Net als in voorgaande kwartalen stonden de meeste vacatures open in de handel (89 duizend), de zakelijke dienstverlening (73 duizend) en de zorg (64 duizend). Gezamenlijk zijn deze drie bedrijfstakken goed voor de helft van alle openstaande vacatures.

Grootste afname in de informatie en communicatie en in de zorg

Ondanks de afname van het totaal nam het aantal vacatures in de meeste bedrijfstakken licht toe. In de informatie en communicatie zette de krimp van het vorige kwartaal door. Samen met de zorg was daar de afname het grootst, namelijk 4 duizend. In het derde kwartaal was de zorg nog een van de weinige bedrijfstakken waar het aantal vacatures wel toenam.

In de horeca, waar het aantal vacatures al twee kwartalen afnam, groeide het aantal vacatures met 1 duizend naar 37 duizend. In de industrie nam het aantal vacatures ook met 1 duizend toe, tot 35 duizend.

Openstaande vacatures, seizoengecorrigeerd
 4e kwartaal 2022 (x 1 000)3e kwartaal 2022 (x 1 000)
Handel89,291,8
Zakelijke
dienstverlening
72,672,6
Zorg64,167,7
Horeca37,135,7
Industrie35,234,4
Bouwnijverheid24,927,4
Openbaar bestuur24,623,0
Informatie en
communicatie
23,627,1
Vervoer en opslag20,121,3
Onderwijs13,513,3
Cultuur, recreatie
en overige diensten
13,112,4
Financiële
dienstverlening
11,911,8
Landbouw
en visserij
3,53,0
Verhuur en handel
onroerend goed
3,53,9

Weer minder nieuwe vacatures

In het vierde kwartaal ontstonden 371 duizend nieuwe vacatures, 3 duizend minder dan in het derde kwartaal. Er werden 378 duizend vacatures vervuld (inclusief vervallen vacatures), in het derde kwartaal waren dat er nog 391 duizend.

Vacaturegraad neemt af

De vacaturegraad, het aantal openstaande vacatures per duizend banen van werknemers, daalde in het vierde kwartaal van 51 naar 47. Het hoogst is de vacaturegraad in de kleine bedrijfstak delfstoffenwinning (73), de bouw (69) en de informatie en communicatie (69). Het laagst is de vacaturegraad in het onderwijs, namelijk 21 vacatures per duizend banen.

Aantal banen verder gestegen

Het aantal banen nam in het vierde kwartaal wel toe. Met een groei van 85 duizend kwam het totaal aantal banen van werknemers en zelfstandigen op 11 545 duizend (+0,7 procent). Over heel 2022 zijn er 441 duizend banen bij gekomen. In ruim twee jaar tijd (vanaf het derde kwartaal van 2020) is het aantal banen met 956 duizend toegenomen. In deze cijfers zijn alle banen meegeteld, voltijd en deeltijd.

Toename bij zowel banen werknemers als zelfstandigen

Het aantal werknemersbanen steeg met 46 duizend, een toename van 0,5 procent. Het totaal aantal werknemersbanen kwam daarmee uit op 8 953 duizend. Het aantal banen van zelfstandigen nam toe met 40 duizend (1,6 procent) naar 2 593 duizend. Ruim 1 op de 5 banen is een zelfstandigenbaan.

Grootste stijging aantal banen in zakelijke dienstverlening

In de zakelijke dienstverlening exclusief de uitzendbureaus kwamen er 21 duizend banen bij in het vierde kwartaal, een stijging van 1,2 procent. Andere bedrijfstakken met een relatief grote banengroei waren handel, vervoer en horeca (15 duizend), zorg (8 duizend) en informatie en communicatie (7 duizend). In geen enkele bedrijfstak daalde het aantal banen.

Meer banen bij uitzendbureaus

Bij de uitzendbureaus waren er in het vierde kwartaal 8 duizend banen meer dan in het voorgaande kwartaal, een toename van 1,0 procent. In het derde kwartaal daalde het aantal banen in de uitzendbranche nog met 15 duizend (-1,9 procent).

Ontwikkeling banen, seizoengecorrigeerd, 4e kwartaal 2022
BedrijfstakWerknemers (verandering t.o.v. een kwartaal eerder, x 1 000)Zelfstandigen (verandering t.o.v. een kwartaal eerder, x 1 000)
Zakelijke dienstverlening
(excl. uitzendbureaus)
615
Handel, vervoer
en horeca
106
Zorg53
Uitzendbureaus8
Informatie en
communicatie
43
Bouwnijverheid24
Onderwijs23
Cultuur, recreatie,
overige diensten
-15
Industrie40
Openbaar bestuur40
Landbouw en visserij12
Financiële
dienstverlening
10
Verhuur en handel
onroerend goed
00

Stijging van het aantal gewerkte uren

Werknemers en zelfstandigen werkten in het vierde kwartaal van 2022 in totaal ruim 3,6 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 1,2 procent meer dan een kwartaal eerder.

Meer werknemers met een flexibele arbeidsrelatie

In het vierde kwartaal van 2022 waren er 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 43 duizend meer dan een kwartaal eerder. Na een daling in het derde kwartaal is daarmee het aantal flexwerknemers weer toegenomen.

Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam in het vierde kwartaal ook toe, en wel met 43 duizend naar 5,4 miljoen. Het aantal zelfstandigen groeide met 17 duizend, en kwam uit op 1,6 miljoen. Deze toename betrof alleen de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) .

Werkloosheid gedaald

De werkloosheid daalde weer na een stijging in het derde kwartaal van 2022. Het aantal werklozen nam ten opzichte van het derde kwartaal af met 13 duizend naar 359 duizend. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In het derde kwartaal was dat 3,7 procent. Het gaat bij werklozen om mensen die geen betaald werk hebben, maar daar wel recent naar hebben gezocht en op korte termijn beschikbaar zijn. De werkloosheid nam bij jongeren af naar 7,7 procent en bij 25- tot 45-jarigen en 45- tot 75-jarigen naar respectievelijk 2,9 en 2,5 procent.

Minder baanverlies in het vierde kwartaal

De daling van de werkloosheid in het vierde kwartaal van 2022 is het resultaat van onderliggende stromen tussen de werkzame, de werkloze en de niet-beroepsbevolking. Het onderstaande schema laat die stromen zien.

Aan de ene kant daalde de werkloosheid doordat meer werklozen werk vonden dan er werkenden werkloos raakten. Hierdoor daalde de werkloosheid in het afgelopen kwartaal met 41 duizend. Aan de andere kant werd deze daling van de werkloosheid gedempt doordat het aantal mensen dat zonder direct resultaat op zoek ging naar werk (van niet-beroepsbevolking naar werkloos) groter was dan het aantal mensen dat stopte met zoeken en/of niet beschikbaar was (van werkloos naar niet-beroepsbevolking). Per saldo was er daardoor in het vierde kwartaal een toestroom van 29 duizend werklozen vanuit de niet-beroepsbevolking. Dat resulteerde in het vierde kwartaal in een daling van het aantal werklozen met 13 duizend.

Aantal langdurig werklozen verder afgenomen

Het aantal langdurig werklozen, degenen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, bedroeg 67 duizend in het vierde kwartaal van 2022. Een kwartaal eerder waren dat er 73 duizend. Hiermee is de langdurige werkloosheid na 2020 vrijwel voortdurend gedaald. Het aantal werklozen die korter dan een jaar zonder werk zitten nam in het vierde kwartaal ook af van 299 duizend naar 292 duizend. Het percentage van alle werklozen die een jaar of langer op zoek zijn naar werk daalde hiermee naar 19.

Onbenut arbeidspotentieel vrijwel gelijk gebleven

De werkloosheidscijfers omvatten niet alle mensen zonder werk die recent naar werk hebben gezocht of die direct zouden kunnen beginnen. Bovendien blijven deeltijdwerkers die meer uren willen werken buiten beschouwing. Het CBS brengt de omvang en samenstelling van deze deelgroepen van het zogenoemde onbenut arbeidspotentieel in kaart. In het vierde kwartaal van 2022 bestond het onbenut arbeidspotentieel uit 1,2 miljoen mensen, 3 duizend meer dan een kwartaal eerder.

Bevolking van 15 tot 75 jaar Niet-beroepsbevolking Niet gezocht en niet beschikbaar Gezocht en niet beschikbaar Beschikbaar en niet gezocht Beroepsbevolking Werkloos (ILO-definitie) Werkzaam Deeltijd Wil meer uren werken, beschikbaar Voltijd

Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit vier deelgroepen. Het ging in het vierde kwartaal naast 359 duizend werklozen om 198 duizend mensen die direct beschikbaar waren voor werk, maar niet recent hebben gezocht, en om 107 duizend mensen die niet beschikbaar waren, maar wel hebben gezocht. Deze twee groepen worden ook wel semiwerklozen genoemd. De vierde groep bestaat uit 527 duizend onderbenutte deeltijdwerkers. In tegenstelling tot de andere groepen hebben zij wél betaald werk. Zij geven aan in deeltijd te werken, meer uren te willen werken en hier ook direct beschikbaar voor te zijn.

Ten opzichte van het derde kwartaal van 2022 namen het aantal personen dat direct beschikbaar is voor werk, maar niet heeft gezocht (+10 duizend) en het aantal onderbenutte deeltijdwerkers (+6 duizend) toe in het vierde kwartaal. Het aantal werklozen nam daarentegen af met 13 duizend, en het aantal personen dat gezocht heeft naar werk, maar hiervoor niet direct beschikbaar was bleef gelijk. Hiermee veranderde het totaal onbenut arbeidspotentieel nauwelijks ten opzichte van het derde kwartaal.

Donderdag 16 februari publiceert het CBS de werkloosheidscijfers over januari 2022.