Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen Werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren (mln uren) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Werkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Banen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 9.457 9.533 10.658 10.733 3.429 3.408 -143 -157 -5 1
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 9.683 9.658 10.931 10.879 3.317 3.436 260 296 125 146
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 9.813 9.804 11.044 11.052 3.335 3.481 241 290 147 173
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal* 9.903 9.862 11.150 11.117 3.681 3.471 323 377 58 66
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2021* 9.715 10.947 13.762 171 203
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 9.900 9.968 11.177 11.244 3.669 3.610 443 518 106 127
Totaal C Industrie 2021 1e kwartaal* 788 791 820 821 325 319 -12 -15 -2 -3
Totaal C Industrie 2021 2e kwartaal* 795 792 829 822 304 318 -2 -3 1 1
Totaal C Industrie 2021 3e kwartaal* 789 794 816 824 302 318 -6 -12 2 2
Totaal C Industrie 2021 4e kwartaal* 802 799 832 830 343 322 7 7 5 6
Totaal C Industrie 2021* 794 824 1.274 -3 -6
Totaal C Industrie 2022 1e kwartaal* 800 802 831 833 336 327 12 11 3 3
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 7.829 7.903 8.332 8.410 2.735 2.702 -147 -165 -1 1
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 8.037 8.020 8.575 8.540 2.606 2.735 243 262 117 130
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 8.175 8.154 8.696 8.686 2.686 2.803 233 252 133 146
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal* 8.235 8.196 8.762 8.725 2.984 2.802 295 319 42 38
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2021* 8.070 8.593 11.010 157 168
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 8.205 8.284 8.741 8.826 2.943 2.874 377 409 89 102
Werknemers C Industrie 2021 1e kwartaal* 747 748 762 763 304 298 -11 -11 0 0
Werknemers C Industrie 2021 2e kwartaal* 750 749 767 764 283 297 0 0 1 1
Werknemers C Industrie 2021 3e kwartaal* 749 750 763 766 284 298 1 1 1 1
Werknemers C Industrie 2021 4e kwartaal* 756 754 771 769 319 300 6 6 4 4
Werknemers C Industrie 2021* 751 766 1.190 -1 -1
Werknemers C Industrie 2022 1e kwartaal* 755 756 770 771 312 302 8 8 2 2
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 1e kwartaal* 1.628 1.630 2.326 2.323 694 706 4 8 -4 0
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 2e kwartaal* 1.646 1.637 2.356 2.339 710 701 17 34 8 16
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 3e kwartaal* 1.638 1.651 2.347 2.365 649 678 8 39 13 26
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021 4e kwartaal* 1.668 1.667 2.388 2.393 698 668 29 58 16 27
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2021* 1.645 2.355 2.751 14 35
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2022 1e kwartaal* 1.695 1.684 2.436 2.418 726 736 66 109 17 26
Zelfstandigen C Industrie 2021 1e kwartaal* 41 43 58 58 21 21 -2 -4 -2 -3
Zelfstandigen C Industrie 2021 2e kwartaal* 45 43 63 58 21 21 -1 -3 0 0
Zelfstandigen C Industrie 2021 3e kwartaal* 40 43 53 59 18 20 -7 -13 0 1
Zelfstandigen C Industrie 2021 4e kwartaal* 46 45 62 61 25 22 1 1 2 2
Zelfstandigen C Industrie 2021* 43 59 85 -2 -5
Zelfstandigen C Industrie 2022 1e kwartaal* 46 46 61 61 25 24 5 3 1 1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens vanaf 2019 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 17 mei 2022:
De gegevens van de flashraming van het eerste kwartaal 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar
Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (niet seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen
Banen
Mutatie t.o.v. voorgaande periode
Mutatie t.o.v. voorgaande periode (seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Banen seizoengecorrigeerd