Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Arbeidsvolume; bedrijfstak, kwartalen, nationale rekeningen

Type werkenden Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Werkzame personen Werkzame personen (x 1 000) Werkzame personen Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Banen Banen (x 1 000) Banen Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Gewerkte uren Gewerkte uren (mln uren) Gewerkte uren Gewerkte uren seizoengecorrigeerd (mln uren) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Werkzame personen (x 1 000) Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar Banen (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Werkzame personen seizoengecorrigeerd (x 1 000) Mutatie t.o.v. voorgaande periode Banen seizoengecorrigeerd (x 1 000)
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 9.475 9.531 10.647 10.709 3.481 3.456 221 243 54 56
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 9.586 9.558 10.791 10.747 3.398 3.467 201 222 28 38
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 9.582 9.578 10.773 10.781 3.283 3.450 118 139 20 34
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 9.657 9.621 10.878 10.837 3.624 3.491 180 223 43 56
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2019* 9.576 10.773 13.787 180 206
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 9.574 9.639 10.784 10.859 3.480 3.415 99 137 18 23
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal* 9.398 9.365 10.612 10.563 3.094 3.222 -188 -178 -274 -297
Totaal A-U Alle economische activiteiten 2020 3e kwartaal* 9.536 9.512 10.722 10.728 3.216 3.384 -46 -51 147 165
Totaal C Industrie 2019 1e kwartaal* 803 802 835 835 340 332 25 28 8 8
Totaal C Industrie 2019 2e kwartaal* 804 802 837 835 321 330 18 19 1 0
Totaal C Industrie 2019 3e kwartaal* 798 803 829 835 311 331 11 9 0 0
Totaal C Industrie 2019 4e kwartaal* 808 804 840 837 346 334 14 13 2 2
Totaal C Industrie 2019* 803 835 1.319 17 17
Totaal C Industrie 2020 1e kwartaal* 804 804 838 837 338 326 2 2 0 0
Totaal C Industrie 2020 2e kwartaal* 799 794 833 827 288 303 -4 -4 -9 -10
Totaal C Industrie 2020 3e kwartaal* 798 796 829 829 300 319 0 0 1 1
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 7.882 7.954 8.397 8.480 2.792 2.748 195 208 55 59
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 8.009 7.985 8.555 8.513 2.674 2.756 181 193 31 33
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 8.024 8.003 8.546 8.532 2.621 2.761 148 156 18 19
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 8.060 8.033 8.592 8.564 2.877 2.778 137 146 31 32
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2019* 7.994 8.523 10.964 165 175
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 7.968 8.039 8.486 8.569 2.805 2.722 86 89 6 5
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal* 7.784 7.760 8.303 8.263 2.432 2.571 -225 -252 -279 -305
Werknemers A-U Alle economische activiteiten 2020 3e kwartaal* 7.920 7.901 8.427 8.417 2.546 2.684 -105 -119 141 154
Werknemers C Industrie 2019 1e kwartaal* 756 756 770 771 313 305 20 21 8 9
Werknemers C Industrie 2019 2e kwartaal* 760 758 775 773 296 306 18 18 2 2
Werknemers C Industrie 2019 3e kwartaal* 757 759 772 774 289 307 15 15 1 1
Werknemers C Industrie 2019 4e kwartaal* 761 760 776 775 318 308 13 13 1 1
Werknemers C Industrie 2019* 759 773 1.216 16 17
Werknemers C Industrie 2020 1e kwartaal* 759 759 774 774 313 301 3 4 -1 -1
Werknemers C Industrie 2020 2e kwartaal* 751 749 766 764 264 279 -9 -9 -10 -10
Werknemers C Industrie 2020 3e kwartaal* 748 750 762 765 276 293 -9 -9 1 1
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 1e kwartaal* 1.593 1.577 2.251 2.229 689 708 26 35 -2 -3
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 2e kwartaal* 1.577 1.574 2.236 2.234 724 712 20 28 -3 5
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 3e kwartaal* 1.558 1.576 2.228 2.249 662 689 -29 -17 2 15
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019 4e kwartaal* 1.597 1.588 2.286 2.273 748 713 43 77 12 24
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2019* 1.581 2.250 2.823 15 31
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2020 1e kwartaal* 1.606 1.600 2.298 2.291 675 693 13 48 12 18
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2020 2e kwartaal* 1.614 1.605 2.309 2.299 662 650 37 73 5 9
Zelfstandigen A-U Alle economische activiteiten 2020 3e kwartaal* 1.616 1.611 2.296 2.310 670 699 58 68 6 11
Zelfstandigen C Industrie 2019 1e kwartaal* 47 45 65 64 27 27 4 7 0 0
Zelfstandigen C Industrie 2019 2e kwartaal* 44 44 62 62 25 24 0 1 -1 -2
Zelfstandigen C Industrie 2019 3e kwartaal* 40 43 57 61 23 24 -4 -6 -1 -1
Zelfstandigen C Industrie 2019 4e kwartaal* 46 44 64 61 29 27 1 0 0 1
Zelfstandigen C Industrie 2019* 44 62 103 0 0
Zelfstandigen C Industrie 2020 1e kwartaal* 45 44 64 63 24 25 -2 -1 1 1
Zelfstandigen C Industrie 2020 2e kwartaal* 49 45 67 63 24 24 5 6 1 1
Zelfstandigen C Industrie 2020 3e kwartaal* 49 45 67 64 24 26 9 10 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het arbeidsvolume van zelfstandigen en van werknemers die werkzaam zijn bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. Het arbeidsvolume wordt gegeven in gemiddeld aantal werkzame personen, gemiddeld aantal banen, en gewerkte uren per kwartaal en jaar. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel seizoengecorrigeerde cijfers.

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1995.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1995 tot en met 2017 zijn definitief. De gegevens vanaf 2018 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 december 2020:
De gegevens van de reguliere raming van het derde kwartaal 2020 zijn toegevoegd.
Voor de raming van de gewerkte uren van werknemers is vanaf het eerste kwartaal 2020 afgeweken van de gebruikelijke werkwijze. Vanwege de coronacrisis is in bepaalde bedrijfstakken het aantal gewerkte uren plots sterk afgenomen. De reguliere bronnen boden onvoldoende houvast om deze afname goed in beeld te brengen. Om deze afname toch goed te verwerken in de kwartaalraming is de Enquête Beroepsbevolking (EBB) als aanvullende bron gebruikt. Voor de maand maart en het tweede en derde kwartaal zijn de ontwikkelingen van de gewerkte uren uit de EBB ingezet. Dit is gedaan in (delen van) de bedrijfstakken waarin het effect van coronacrisis substantieel is. Voor de zelfstandigen is de inzet van ontwikkelingen uit de EBB de gebruikelijke werkwijze.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De resultaten van de eerste berekening, de zogenoemde flashraming, worden binnen 45 dagen na afloop van een verslagkwartaal bekend gemaakt. Vervolgens wordt 85 dagen na afloop van het kwartaal de reguliere raming gepubliceerd. Bij de tweede raming van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien.

Toelichting onderwerpen

Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen
Personen die een baan hebben bij een in Nederland gevestigd bedrijf of instelling, of bij een particulier huishouden in Nederland.

Tot de werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten, ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de beloning aan de registratie door de fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen (bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en zelfstandigen. Ze kunnen woonachtig zijn in Nederland, maar ook in het buitenland.
Het aantal werkzame personen in een bepaalde bedrijfstak geeft niet het totaal aantal personen weer dat in die bedrijfstak werkt, maar het gemiddeld aantal personen met een hoofdbaan in de desbetreffende bedrijfstak.
Het aantal werkzame personen (werkzaam in Nederland) is niet gelijk aan de werkzame beroepsbevolking (woonachtig in Nederland).
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal werkzame personen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen
Een baan is een expliciete of impliciete overeenkomst tussen een persoon en een in Nederland gevestigde economische eenheid (een bedrijf, instelling of particulier huishouden) om gedurende een bepaalde periode of tot nader order tegen beloning werk te verrichten. De niet-bezette arbeidsplaatsen (vacatures) tellen dus niet mee in het aantal banen. Naast banen van werknemers zijn er ook banen van zelfstandigen. In dat geval valt de persoon meestal samen met het bedrijf of de instelling. Een zelfstandige kan ook meerdere banen hebben, bijvoorbeeld als iemand een autorijschool heeft en daarnaast ook werkzaam is als vertaler.

In deze tabel wordt het gemiddeld aantal banen bij Nederlandse economische eenheden gegeven. In het gemiddeld aantal banen per periode telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze bestaat in de verslagperiode.
Banen seizoengecorrigeerd
Het gemiddeld aantal banen in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren
Het totale aantal uren dat werknemers en/of zelfstandigen gedurende de verslagperiode werkelijk hebben gewerkt. Niet-gewerkte uren wegens verlof of ziekte tellen dus niet mee.

De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overwerkuren) te vermeerderen met onbetaalde overwerkuren en te verminderen met feitelijk niet gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim, zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet, ouderschapsverlof en kort verzuim. De gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Gewerkte uren seizoengecorrigeerd
Het totale aantal gewerkte uren in de verslagperiode, gecorrigeerd voor seizoen- en werkdageffecten.
Mutatie t.o.v. zelfde periode vorig jaar
Mutatie t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder (niet seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen
Banen
Mutatie t.o.v. voorgaande periode
Mutatie t.o.v. voorgaande periode (seizoengecorrigeerde cijfers) op basis van onafgeronde uitkomsten.
Werkzame personen seizoengecorrigeerd
Banen seizoengecorrigeerd