Ontwikkeling cao-lonen

In het derde kwartaal van 2021 zijn de cao-lonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 1,9 procent toegenomen. Daarmee is de ontwikkeling lager dan die in het vorige kwartaal. De contractuele loonkosten (cao-lonen en werkgeverspremies) stegen in het derde kwartaal met 2,3 procent, deze ontwikkeling lag hoger dan die van de cao-lonen. In 2021 werd de premie Zorgverzekeringswet (ZVW) verhoogd, evenals de WAO/WIA-(basis)-premie. Ook is de werkgeverspremie pensioen per saldo gestegen.Bij de drie onderscheiden sectoren nam de cao-loonontwikkeling bij de sector overheid het minst toe, namelijk met 1,1 procent. Bij de sector particuliere bedrijven en gesubsidieerde instellingen stegen de lonen respectievelijk met 1,9 en 2,5 procent. Vorig jaar, in het derde kwartaal van 2020, stegen de lonen bij de overheid het meest van alle sectoren (3,2 procent).

Tussen 2010 en het derde kwartaal van 2021 namen de cao-lonen het meest toe bij de gesubsidieerde instellingen (21,6 procent). Bij de sector particuliere bedrijven stegen de lonen in deze periode met 20,8 procent en bij de sector overheid met 19,9 procent.

Het voorlopige cijfer over het derde kwartaal van 2021 is gebaseerd op 79 procent van de cao’s waaruit de statistiek is opgebouwd. Bij de sector overheid zijn er nog niet zoveel cao-akkoorden afgesloten en ligt dit percentage op 36 procent. Ongeveer 8 op de 10 werknemers vallen onder een cao. 

Cao-lonen, definitieve cijfers 2020

In 2020 zijn de cao-lonen per uur, inclusief bijzondere beloningen, met 2,9 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Deze toename is hoger dan die van 2019 (2,5 procent).

Op het niveau van de bedrijfstakken deden in 2020 de hoogste cao-loonstijgingen zich voor in de industrie en de bouwnijverheid (elk 3,7 procent).
Dit komt voornamelijk door de loonsverhogingen in de twee metaalcao’s, die al waren afgesproken voordat de coronacrisis begon. Het deel technische installatie- en isolatiebedrijf van één van deze metaalcao’s is mede verantwoordelijk voor de hoge loonontwikkeling in de bedrijfstak bouwnijverheid.
De laagste loonstijging bij de bedrijfstakken was in de landbouw, bosbouw en visserij. In 2020 stegen de lonen in deze bedrijfstak met 1,3 procent.

Cijfers op StatLine: Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur