Werklozen

In het vierde kwartaal van 2020 waren 384 duizend mensen werkloos, 4,1 procent van de beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd). Ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 is het aantal werklozen met 35 duizend afgenomen.

De werkloze beroepsbevolking bestaat uit alle 15- tot 75-jarigen die in Nederland wonen en geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Daling werkloosheid in vierde kwartaal

Na een relatief sterke afname van de werkloosheid in het eerste kwartaal van 2020 (met 39 duizend) nam het aantal werklozen in het tweede en derde kwartaal sterk toe met respectievelijk 72 duizend en 70 duizend. Er waren in die kwartalen meer werkenden die hun werk verloren dan werklozen dat aan de slag ging. Bovendien nam de werkloosheid in het derde kwartaal vooral toe doordat meer mensen op zoek gingen naar werk dan er mensen stopten met het zoeken naar een baan. In het laatste kwartaal van 2020 gingen meer werklozen aan het werk dan er werkenden hun baan verloren, waardoor de werkloosheid weer afnam (met 35 duizend).  

Cijfers op StatLine: Arbeidsdeelname en werkloosheid per maand

Evenveel langdurig werklozen als vorig jaar

Het aantal langdurig werklozen, degenen die al een jaar of langer op zoek zijn naar werk, bedroeg 90 duizend in het vierde kwartaal van 2020. Dat zijn er evenveel als een jaar eerder. Het percentage van alle werklozen die een jaar of langer op zoek zijn naar werk, nam af van 29 procent in het vierde kwartaal van 2019 naar 24 procent in het afgelopen kwartaal. Dat komt door de forse toename van het aantal werklozen tijdens de eerste twee kwartalen van de coronacrisis.

Cijfers op StatLine: Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur per kwartaal