Zoekresultaten

5128 resultaten voor wetenschappelijk onderwijs
5128 resultaten voor wetenschappelijk onderwijs

Pagina 2 van 206

Voortijdig schoolverlaters (VSV); terugkeer in onderwijs na schoolverlaten

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, onderwijspositie, startkwalificatie

Cijfers

Promoties (onderwijs)

De statistiek over de promoties geeft informatie over het aantal gepromoveerden in het wetenschappelijk onderwijs

Overig

Vergelijking populaties gespecialiseerd onderwijs en basisonderwijs

De CBS-indicator basisonderwijs is een mogelijk alternatief voor de bekostigingssystematiek op het gespecialiseerd onderwijs. Het ongewijzigd toepassen van deze indicator op het gespecialiseerd...

Publicaties

Welke informatie heeft het CBS over educatie?

Het CBS heeft cijfers over het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). Het vavo kan worden gezien als tweedekansonderwijs, waarbij volwassenen alsnog een diploma of deelcertificaat op het...

FAQ's

Hoger onderwijs

Het onderwijs zoals opgenomen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW).

Overig

Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; doorstroom

In deze statistieken wordt beschreven hoe de (onderwijs)positie van vo- en vso-leerlingen een jaar later eruit ziet.

Overig

Hdiplomawotab: Kenmerken hoofddiploma's WO

Hdiplomawotab: Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het wetenschappelijk onderwijs, 2000 t/m 2020

Overig

Tertiair onderwijs

Omvat hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs, onderwijs van de Open Universiteit (voor zover examenprogramma's) en ander, veelal particulier, beroepsonderwijs op dit niveau.

Overig

Studenten tijdens coronacrisis minder vaak naar buitenland

Van de studenten die in het studiejaar 2020/’21 een diploma in het hoger onderwijs behaalden, studeerde 14 procent minimaal drie maanden in het buitenland, of behaalde er minstens vijftien...

Artikelen

Vwo-geslaagden en wo-bachelorinstromers, 2012-2021

Gegevens over vwo-geslaagden met (combi)profiel Natuur en techniek in schooljaren 2012/'13 - 2020/'21 en eerstejaars ho-studenten die met een bacheloropleiding gestart zijn aan de TU Delft in de...

Cijfers

VSV met werk; bedrijfstak na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, bedrijstak na schoolverlaten Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlaters, bedrijfstak

Cijfers

Eerstejaarsstudent

Een persoon die voor het eerst staat ingeschreven binnen het hoger onderwijs (ho), het hoger beroepsonderwijs (hbo) of het wetenschappelijk onderwijs (wo).

Overig

VSV werkzaam als werknemers; uurloon na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, uurloon na schoolverlaten Geslacht, schoolverlaters, uurloon

Cijfers

Voortgezet onderwijs

Het voortgezet onderwijs omvat het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo), het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) en het...

Overig
Overig

Masterdiploma

Diploma van een wettelijk erkende masteropleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo) na invoering van het bachelor-masterstelsel.

Overig

Bachelordiploma

Diploma van een wettelijk erkende bacheloropleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo) na invoering van het bachelor-masterstelsel.

Overig

Hoger onderwijs; eerstejaarsstudenten, onderwijssoort en opleidingsfase

Eerstejaarsstudenten, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding Geslacht, onderwijssoort, migratieachtergrond, vooropleiding

Cijfers

Hoger onderwijs; internationale studenten, onderwijskenmerken

Internationale studenten naar geslacht, verblijfsjaar onderwijssoort, studierichting en opleidingsfase

Cijfers

VSV; uitkeringen na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, uitkeringen na schoolverlaten Persoonskenmerken, uitkeringen na schoolverlaten

Cijfers

VSV; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters, arbeidskenmerken Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlater, arbeidskenmerken

Cijfers

VSV; arbeidsmarktpositie na verlaten onderwijs

Voortijdig schoolverlaters Persoonskenmerken, voortijdig schoolverlater

Cijfers

Profielen (onderwijs)

Een profiel is een onderwijsprogramma in de bovenbouw van het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) dat een relatief vaststaand vakkenpakket...

Overig

Arbeidsmarktkenmerken ho-uitstromers per studierichting

Arbeidsmarktkenmerken van gediplomeerde hbo- en wo-uitstromers 2014/’15 en 2018/’19 naar studierichting.

Cijfers

Eéncijferproject (onderwijs)

Een project waarbij meerdere instanties hun tellingen trachten te harmoniseren door waar mogelijk met uniforme definities en berekeningsmethoden te werken dan wel van hetzelfde bronbestand gebruik te...

Overig