Auteur: Mirthe Bronsveld-de Groot, Boris Brandhorst, Jochem Zweerink

Vergelijking populaties gespecialiseerd onderwijs en basisonderwijs

Over deze publicatie

Scholen voor gespecialiseerd onderwijs hieronder vallen speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso), kunnen om onderwijsachterstanden te bestrijden extra personele bekostiging ontvangen voor leerlingen die tot een culturele minderheid behoren (de zogenoemde cumi-regeling). Deze bekostigingssystematiek voor het sbo, so en vso is verouderd en de CBS-indicator basisonderwijs wordt gezien als mogelijk alternatief. Het ongewijzigd toepassen van de CBS-indicator basisonderwijs op het gespecialiseerd onderwijs is alleen mogelijk als de populaties ongeveer gelijk zijn. Het ministerie van OCW heeft daarom aan het CBS gevraagd om de samenstelling van de verschillende groepen in kaart te brengen.