Gediplomeerden en afgestudeerden; onderwijssoort, vanaf 1900

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de gediplomeerden en afgestudeerden in het door de overheid bekostigde onderwijs naar onderwijssoort.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900.

Status van de cijfers:
De cijfers over de school-/studiejaren tot en met 2020/'21 zijn definitief en die over het school-/studiejaar 2021/'22 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 22 augustus 2023:
- De definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 zijn toegevoegd.
- Vanaf de definitieve cijfers van school-/studiejaar 2020/’21 worden de aantallen gediplomeerden in deze tabel afgerond op 10-tallen.
- Vanaf het studiejaar 2020/’21 worden de gediplomeerden in het mbo niet meer ingedeeld naar sector. Daarom worden bij de onderwerpen de totalen over de sectoren direct getoond onder ‘Middelbaar
beroepsonderwijs vanaf 1950.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2024 komen de definitieve cijfers over het school-/studiejaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het school-/studiejaar 2022/'23 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Voortgezet onderwijs
Het totaal voortgezet onderwijs bevat hier de volgende onderwijssoorten van het voltijdonderwijs:
- middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo);
- meer uitgebreid lager onderwijs (mulo);
- hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo);
- middelbare school voor meisjes (msvm);
- voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo);
- lyceum;
- gymnasium;
- atheneum/hogere burgerschool (hbs);
- lager beroepsonderwijs (lbo);
- voorbereidend beroepsonderwijs (vbo), inclusief individueel beroepsonderwijs (ibo);
- voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), inclusief leerwegondersteunend onderwijs (lwoo);
- middenschool;
- handelsdagschool.

Vanaf 2002/'03 zijn de gediplomeerden van de mavo volledig overgegaan naar vmbo theoretische leerweg (vmbo-t).
Het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) en het individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo) telden in 2002/'03 nog enkele gediplomeerden. Deze onderwijssoorten zijn overgegaan naar vmbo basisberoepsgerichte leerweg (vmbo-b), kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo-k) en gemengde leerweg (vmbo-g).

Gediplomeerden voor het staatsexamen vwo zijn vermeld bij volwasseneneducatie.
Algemeen voortgezet onderwijs
Reeks vanaf 1900/'01.

Het algemeen voortgezet onderwijs omvat het lyceum, vwo, gymnasium, atheneum, hbs, msvm, havo, (m)ulo, mavo, middenschool en de handelsdagschool.

In 1945 werden de diploma's zonder examen uitgereikt.
Havo/msvm
Reeks vanaf 1900/'01.

Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en de middelbare school voor meisjes (msvm).

De havo is ontstaan in 1968/'69 met de invoering van de Mammoetwet en trok hoofdzakelijk leerlingen die voorheen naar de middelbare school voor meisjes (msvm) of hogere burgerschool (hbs) gingen. De eerste havo examens werden afgenomen in 1972/'73. Voor die tijd waren er al wel experimentele havo opleidingen.

De gediplomeerden bij de hbs zijn geteld bij vwo.
Mavo/(m)ulo
Reeks van 1929/'30 tot 2002/'03.

(Meer) uitgebreid lager onderwijs (m)ulo en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (mavo).

Van 1929/'30 tot 1967/'68 betreft het hier alleen de gediplomeerden bij de (m)ulo.

Vanaf 1952/'53 gediplomeerden inclusief "van de afgewezen kandidaten B verkregen A".
Gediplomeerden voor (m)ulo zijn hier exclusief de gediplomeerden bij de avond-ulo, Deze gediplomeerden zijn vermeld onder de volwasseneneducatie.

Van 1967/'68 tot 1972/'73 bestaat het aantal gediplomeerden uit gediplomeerden bij (m)ulo én mavo.

Met ingang van 2002/'03 is de reeks voortgezet in de vmbo theoretische en gemengde leerweg.
Met de invoering van het vmbo kwamen de oude programma's van mavo en vbo te vervallen.
Middenschool
Reeks van 1979/'80 tot 1996/'97.

De middenschool was een experiment voor de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs.
Handelsdagschool
Reeks van 1910/'11 tot 1971/'72.

De handelsdagschool heeft binnen het voortgezet onderwijs geen opvolger. Min of meer vergelijkbare opleidingen zijn nu te vinden in het middelbaar beroepsonderwijs.
Beroepsonderwijs vóór 1950
Reeks van 1900/'01 tot 1950/'51.

Het beroepsonderwijs vóór 1950 bestaat uit het nijverheidsonderwijs en de opleidingen voor onderwijzersakten. Het betreft gediplomeerden op verschillende onderwijsniveaus (lager, middelbaar en hoger).

Vanaf 1950 zijn de gediplomeerden van het beroepsonderwijs te vinden in de reeksen van het voortgezet onderwijs (lbo-vbo-vmbo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger beroepsonderwijs (hbo).
Nijverheidsonderwijs
Reeks van 1900/'01 tot 1950/'51.

Het nijverheidsonderwijs is ontstaan doordat, vanwege de snelle ontwikkeling van de techniek aan het einde van de 19e eeuw, er behoefte ontstond aan een opleiding in deze richting. Vóór het ontstaan van het nijverheidsonderwijs werden de mensen door de bedrijven zelf geschoold.
Technisch onderwijs
Reeks van 1900/'01 tot 1950/'51.

Omvat zowel lager, middelbaar als hoger technisch onderwijs.
Nautisch onderwijs
Reeks van 1930/'31 tot 1950/'51.

Omvat nautisch onderwijs op verschillende niveaus.
Nijverheidsschool voor meisjes
Reeks van 1900/'01 tot 1950/'51.

Omvat lagere, uitgebreid lagere en middelbare opleidingen.
Het aantal gediplomeerden is inclusief de gediplomeerden bij de N.O.-akten voor meisjes op de middelbare opleidingen.
Leerlingstelsel
Reeks van 1943/'44 tot 1950/'51.

Het leerlingstelsel bood de leerlingen een combinatie van praktische scholing in het bedrijf en theoretische scholing in de avonduren.
Middelbaar beroepsonderwijs vanaf 1950
Reeks vanaf 1950/'51.

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Vóór 1997/'98 was de beroepsopleidende leerweg (bol) bekend onder de naam mbo en de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) onder de naam beroepsbegeleidend onderwijs (bbo). Het bbo bestond voor het grootste deel uit onderwijs in het kader van het leerlingwezen.

De cursussen landbouwonderwijs en de korte cursussen techniek zijn in deze tabel buiten beschouwing gebleven.

Het totaal gediplomeerden is inclusief de gediplomeerden waarvan de leerweg onbekend is.

Trendbreuk
Vanaf school-/studiejaar 2011/'12 is er een trendbreuk opgetreden in de volgende leerwegen van het middelbaar beroepsonderwijs:
- Mbo-bol;
- bbo (beroepsbegeleidend onderwijs) en bbl (beroepsbegeleidende leerweg);
- extranei.

Deze trendbreuk is een gevolg van een wijziging in de toekenning van de opleiding voor 'Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent' aan sectorindelingen.
Het gaat hierbij om verschuiving van het aantal gediplomeerden in de sector "techniek" naar de sector "combinatie van sectoren".
De sector "combinatie van sectoren" omvat opleidingen die onder meer dan één sector vallen, bijvoorbeeld techniek en economie.
Totaal mbo bol voltijd
Reeks vanaf 1950/'51.

Totaal voltijd middelbaar beroepsonderwijs en beroepsopleidende leerweg inclusief korte opleidingen.
Totaal mbo bol deeltijd
Reeks vanaf 1950/'51.

Totaal deeltijd middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en deeltijd beroepsopleidende leerweg (bol).
Totaal mbo bbl
Reeks vanaf 1997/'98.

Totaal beroepsbegeleidend onderwijs (bbo) en beroepsbegeleidende leerweg (bbl).
Totaal extranei
Reeks vanaf 2005/'06.

Totaal extranei voor middelbaar beroepsonderwijs en beroepsopleidende leerweg.

De uitzonderlijk sterke groei van gediplomeerden in 2009/'10 is grotendeels het gevolg van een wijziging in de Wet Kinderopvang, waardoor ouders die van gastouderopvang gebruik maken alleen nog recht hebben op kinderopvangtoeslag als de gastouder in het bezit is van een diploma helpende zorg en welzijn op mbo-niveau 2 of een diploma dat daaraan is gelijkgesteld. In de opleidingsrichting hulp bij zorg en welzijn werden daardoor bijna vier keer zoveel geslaagden (vrijwel uitsluitend extranei) op dit niveau geteld als in 2008/'09. Zonder deze groep bedraagt de stijging van het aantal mbo-gediplomeerden ten opzichte van 2008/'09 nog maar 6 procent.