Zoekresultaten

911 resultaten voor UWV Werkbedrijf
911 resultaten voor UWV Werkbedrijf

Pagina 3 van 37

Aantal banen per SBI per maand, november 2022 – maart 2023

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, november 2022 – maart* 2023

Cijfers

Werkloosheid in april afgenomen

In april waren 343 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos, 3,4 procent van de beroepsbevolking. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 6 duizend per maand. Het...

Artikelen

Arbeidsverleden bevolking afgelopen 4 jaar, regio (indeling 2022)

Arbeidsverleden, arbeidsparticipatie, werkgelegenheid van Nederlandse Bevolking, voortdurend werkzaam, gedeeltelijk werkzaam, niet-werkzaam

Cijfers

Werknemers geboren in buitenland; wel/niet ingezeten, persoonskenmerken

Banen van werknemers geboren in het buitenland kenmerken werknemer, kenmerken baan, economische activiteit, herkomstland

Cijfers

Werkloosheid in maart vrijwel onveranderd

In maart waren 357 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met gemiddeld 2 duizend per maand.

Artikelen

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.

Cijfers

Ontslag naar reden, initiatief en arbeidsmarktpositie in 2023

Waarom krijgen of nemen mensen ontslag, en wat is hun arbeidspositie drie maanden later? Hadden zij een vast contract, en hoe is dat in een eventuele nieuwe baan? Nieuwe cijfers uit de EBB geven hier...

Publicaties

Werkzame beroepsbevolking naar beroep en onderwijsniveau, 2021

Het beroep van mensen in de werkzame beroepsbevolking van 15 tot 75 jaar in 2021, verbijzonderd naar onderwijsniveau

Cijfers

Personen met bijstand; (her)instroom en uitstroom 2008-2023

Aantal personen dat (her)instroomt in en uitstroomt uit de bijstand Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

Aantal banen per SBI per maand, januari - december 2022

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, januari – december 2022

Cijfers

Prijs van arbeid; index 2015=100; nationale rekeningen

Prijsindex arbeid (loonkosten per gewerkt uur), bedrijfstak, standaard bedrijfsindeling SBI 2008

Cijfers

Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?

Welke omstandigheden waarin kinderen opgroeien hangen samen met kansenongelijkheid van kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 tot 12 jaar? Over welke indicatoren is informatie beschikbaar in de...

Publicaties

Werkloosheid in februari licht gedaald

In februari waren 356 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Het werkloosheidspercentage daalde daarmee van 3,6 in januari naar 3,5 in februari.

Artikelen

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Huishoudens, personen, minderjarige kinderen, laag inkomen Inkomensgroep, duur inkomenspositie, huishoudenskenmerken, gemeente

Cijfers

Volkstelling 2021 brengt onze bevolking nauwkeurig in kaart

Eens in de tien jaar klinkt binnen het CBS het bericht dat na een langdurige gezamenlijke inspanning de meest recente Volkstelling gereed is.

Artikelen

Werkloosheid in januari niet verder gedaald

In januari 2023 waren 360 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Daarmee steeg het werkloosheidspercentage van 3,5 in december naar 3,6 in januari.

Artikelen

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Huishoudens, besteedbaar inkomen, gestandaardiseerd inkomen Huishoudenskenmerken, gemeente

Cijfers

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2022)

Personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen Geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers

Personen met bijstand;duur van de lopende uitkeringssituatie

Personen met een lopende bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomst, uitkeringsduur

Cijfers

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.

Cijfers

Personen met bijstand; duur van de gestopte uitkeringssituatie

Personen met een beëindigde bijstandsuitkering Geslacht, leeftijd, herkomstland, geboorteland ouders en uitkeringsduur

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2022)

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, regio

Cijfers

Werkloosheid in december verder gedaald

In december 2022 waren 352 duizend mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 10 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in...

Artikelen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële transacties van institutionele sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties

Cijfers

Werkloosheid in november licht gedaald

In november 2022 waren 364 duizend mensen werkloos. Over de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen af met gemiddeld 5 duizend per maand. Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar steeg in deze...

Artikelen