CBS in gesprek met Autoriteit Persoonsgegevens over privacybeleid

Weerspiegeling van computerscherm in vrouwengezicht
© Getty Images
Privacybescherming is voor het CBS van essentieel belang om zijn wettelijke taak te kunnen blijven uitoefenen. Dat is het maken van onafhankelijke statistieken voor de samenleving. Daarom is het CBS voortdurend bezig zijn privacybeleid aan te scherpen. Het is een doorlopend dynamisch proces dat continu aanpassingen vergt en in die zin nooit ‘af’ is. Methodologische en technologische ontwikkelingen, nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving en maatschappelijke vraagstukken leiden tot steeds nieuwe vragen.
In een gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in juli 2022 heeft het CBS inzicht gegeven in de wijze waarop het toezicht op privacy is geborgd in de organisatie. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in dit gesprek ook gevraagd welke aanvullende privacymaatregelen het CBS heeft genomen sinds de publicatie van het artikel in het NRC van 11 maart 2021 over mobiele telefoniegegevens en Kamervragen, die naar aanleiding van dit artikel zijn gesteld. Deze aanvullende privacymaatregelen heeft het CBS uiteengezet in een brief aan de AP. Deze brief is hier onderaan toegevoegd.