Onze organisatie

© CBS / Alrik Swagerman

Bij het CBS werken we met zo’n 2000 collega’s vanuit onze vestigingen in Den Haag, Heerlen en Bonaire. Het CBS verstrekt met statistieken informatie over grote maatschappelijke thema’s als klimaatverandering en armoede. Wij leveren onze bijdrage aan de samenleving door met feiten te komen. We werken per jaar aan zo’n 600 onderzoeken. Dit betekent dat we vrijwel dagelijks een statistiek met bijbehorend nieuwsbericht verstrekken. Die leiden tot zo’n 75 duizend artikelen in kranten en op nieuwswebsites. Onze informatie is te vinden op de CBS-website en in de databank StatLine, waar ruim 4 duizend tabellen in staan met in totaal zo’n 14 miljard cijfers. Al die informatie is beschikbaar voor iedereen.

Feiten

  • Opgericht op 9 januari 1899
  • Kantoren in Den Haag, Heerlen en Bonaire
  • 600 statistische onderzoeken per jaar.
  • 2 000 voornamelijk hoogopgeleide medewerkers
  • 75 000 vermeldingen in de media
  • 14 miljard cijfers in StatLine

Directeur-Generaal

Angelique Berg (1969) is sinds 1 september 2020 Directeur-Generaal (DG) van het CBS.
Eén van haar belangrijkste taken is om invulling te geven aan het meerjarenprogramma 2024-2028 (MJP).
Met dit programma komt de focus van de statistiekproductie op maatschappelijke opgaven als klimaatverandering, duurzaamheid, de woonopgave en armoede te liggen.
Verder wil het CBS de toegang tot (open- en micro-)data vergroten. Dit is en blijft het speerpunt van het beleid. ‘De kwaliteit van het werk moet onveranderd hoog blijven.’

Directeur Generaal Angelique Berg
© A. Falter

‘Maatschappelijke relevantie is essentieel voor mij in het werk. Bij het CBS zijn we continu bezig met grote maatschappelijke uitdagingen om die van statistieken te voorzien. Het maatschappelijk debat voorzien van feiten, lijkt belangrijker dan ooit.’

Eerder werkte Berg als DG Volksgezondheid bij het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en als DG Fiscale Zaken bij het Ministerie van Financiën.
Angelique Berg studeerde bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Onafhankelijkheid CBS in de wet

De wettelijke grondslag voor CBS is de Wet op het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Daarnaast is er een bestuursreglement en zijn er wettelijke regelingen en besluiten voor het aanleveren van gegevens:

Besluit gegevensverwerving CBS

Wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens staat in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.

Zelfstandig Bestuursorgaan

Als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) voert CBS overheidstaken uit, maar valt het niet direct onder het gezag van een ministerie. De minister van Economische Zaken en Klimaat is politiek verantwoordelijk voor wetgeving en de financiële en organisatorische randvoorwaarden. De kosten van CBS worden betaald uit de rijksbegroting. Het protocol van werkafspraken EZK-CBS bevat afspraken over de wijze waarop de werkrelatie tussen de minister van Economische Zaken en Klimaat en de directeur-generaal van het CBS vormgegeven wordt.