Bestuurlijke informatiehuishouding

© CBS
Het CBS heeft beleid ontwikkeld rondom zijn informatiehuishouding. Daarin is vastgelegd hoe het CBS omgaat met bestuurlijke informatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan chatgeschiedenis, e-mails en webdocumenten waarin bestuurlijke informatie is gedeeld.

Het CBS vindt een transparant opererende overheid belangrijk, en streeft ernaar zoveel mogelijk informatie via bijvoorbeeld nieuws- en persberichten, open data portals of websites openbaar te maken. U vindt hierover meer informatie in ons publicatiebeleid. Daarnaast is het CBS ook open over de methoden van onderzoek die worden gehanteerd, conform de eisen uit de CBS-wet. 

Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). De Woo zorgt ervoor dat u als burger inzicht krijgt in het handelen van de overheid. 

Meer informatie

Het CBS legt graag uit hoe statistieken tot stand komen. Bekijk in deze visualisatie hoe wij aan onze cijfers komen. We hanteren hiervoor strenge internationale kwaliteitsnormen. Kijk hier voor meer informatie over hoe het CBS met privacy en persoonsgegevens omgaat. Vragen over onze cijfers, statistieken of onderzoeksmethoden, kunt u stellen via onze Infoservice. Onze Infoservice fungeert eveneens als contactpunt publieke informatie en beantwoordt als zodanig vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. Onze Infoservice is telefonisch bereikbaar via (088) 570 70 70 of via het contactformulier op de website. Indien u meer wil weten over bestuurlijke zaken, kunt u het CBS vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. Hiervoor kunt u een Woo-verzoek indienen, voorheen het Wob-verzoek.

Woo-verzoeken

Woo-verzoeken (verzoeken op basis van de Wet open overheid) dienen schriftelijk te worden ingediend; per post of als bijlage per e-mail. Woo-verzoeken die worden ingediend via andere media (zoals via social media, fax enz.) kunnen niet in behandeling worden genomen. Dit geldt ook voor ingebrekestellingen. Vermeld bovenaan uw brief en indien van toepassing in de onderwerpregel van uw e-mail duidelijk dat het om een Woo-verzoek gaat.

Onze contactgegevens:

CBS
T.a.v. de Woo-functionaris
Postbus 24500
2490 HA Den Haag

Voorwaarden Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen, maar dient wel te voldoen aan de volgende drie criteria:
1. in het Woo-verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
2. het verzoek moet betrekking hebben op informatie die in documenten is vastgelegd;
3. het verzoek moet betrekking hebben op informatie waar het CBS over beschikt.

Als het voor het CBS niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan de criteria voldoet, dan wordt de Woo-verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, is toegankelijk voor iedereen. Het CBS publiceert de geanonimiseerde Woo-besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten bij ‘Overzicht WOO-aanvragen en WOO-besluiten’.

In het kader van de Wet open overheid vindt u ook een overzicht van beschikbare convenanten op onze website.

Archief

In ons archief vindt u alle op deze website gepubliceerde artikelen, maatwerk en publicaties terug. U kunt per thema en jaar een selectie maken.