Publicatiebeleid

Close-up CBS-gebouw leidschenveen, met binnen zicht op werkruimte directie communicatie

De taak van het CBS is om officiële statistieken te maken en de uitkomsten daarvan openbaar te maken. Het CBS publiceert op verschillende manieren over deze uitkomsten. In de notitie 'Publicatiebeleid' is het beleid opgenomen dat het CBS daarbij hanteert. De raad van advies heeft hierover het advies publicatiebeleid CBS uitgebracht. De bedrijfsvoering van het disseminatie- en communicatiebeleid is in de notitie ‘Bedrijfsvoering’ nader toegelicht.
In de notitie ‘Klachtenprocedure publicatiebeleid’ is de procedure voor het indienen van klachten over het CBS-publicatiebeleid opgenomen.

Publicatieplanning

De publicatieplanning op de CBS-website geeft een overzicht van de data en tijdstippen waarop uitkomsten openbaar gemaakt worden door middel van een nieuwsbericht. Overige statistieken worden vanaf 0:00 uur ’s nachts in tabelvorm gepubliceerd in de databank StatLine.

Voorinzagebeleid

Het CBS kan nieuwe berichten vóór de officiële, in de planning aangekondigde publicatiedatum en –tijdstip onder embargo ter voorinzage verstrekken aan overheidsorganisaties, instellingen en nieuwsorganisaties. Zie hiervoor de notitie ‘Voorinzagebeleid’.

In een aantal gevallen is sprake van reguliere verstrekking ter voorinzage onder embargo aan departementen, het CPB en DNB. De termijn van voorinzage is vastgesteld op maximaal 12:00 uur in de middag op de werkdag voor publicatie, ongeacht het publicatietijdstip en mits het bericht of product tijdig beschikbaar is. Het geldt voor de volgende berichten en partijen:

Economisch maandbericht

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Ministerie van Algemene Zaken

Economische groei 1e berekening (kwartaal)

  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Algemene Zaken
  • Centraal Planbureau
  • De Nederlandse Bank
  • Ministerie van Financiën

Internationale handel (maand)

  • Ministerie van Buitenlandse Zaken

Overheidsfinanciën (kwartaal)

  • Ministerie van Financiën 

Daarnaast kunnen ook incidentele verstrekkingen onder embargo aan departementen plaatsvinden. Deze worden opgenomen in het overzicht 'Verstrekkingen CBS berichten aan departementen 2023'.