Zoogdierenstatistiek

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De ontwikkelingen beschrijven in de populaties van dagactieve zoogdieren (hazen, konijnen, vossen, reeën en eekhoorns) en van de hazelmuis. Dit sluit aan op meetdoelen van het Netwerk Ecologische Monitoring.

Doelpopulatie

De afzonderlijke soorten en groepen van zoogdieren.

Statistische eenheid

De soort zoogdier.

Aanvang onderzoek

1994 (dagactieve zoogdieren) en 1992 (hazelmuis).

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Alleen definitieve cijfers worden gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Alle soorten worden steekproefsgewijs geteld.

Waarnemingsmethode

Dagactieve zoogdieren worden tegelijk met broedvogels geteld in telgebieden van het Broedvogel Monitoring Project (telgebieden van circa 50 ha). Voor de hazelmuis is een apart meetnet.

Berichtgevers

SOVON coördineert het veldwerk en verzamelt de gegevens van waarnemers (vrijwilligers). De VZZ doet deze werkzaamheden voor de hazelmuis.

Steekproefomvang

Per jaar circa acht tellingen verdeeld over circa300 meetlocaties. Voor de hazelmuis zijn er twee tellingen verdeeld over 45 meetlocaties.

Controle- en correctiemethoden

Er is een handleiding, waarin opzet, uitvoering en verwerking van de tellingen beschreven worden. Er vindt controle op fouten en onwaarschijnlijkheden plaats. De afzonderlijke cijfers per telronde worden omgezet naar jaarcijfers. Steekproefomvang en dekking worden gecontroleerd. Voor de hazelmuis is een afzonderlijke handleiding.

Weging

De cijfers worden gewogen naar de oppervlakte van het verspreidingsgebied van soorten per fysisch-geografische regio’s (landschappelijke eenheden zoals duinen, hogere zandgronden e.d.).

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Het analyseprogramma TRIM geeft de standaardfout van de berekende trend van de afzonderlijke soorten. De indexen vertonen jaarlijkse kleine schommelingen ook in reeds berekende jaren. De non-respons (ontbrekende cijfers) worden bijgeschat met behulp van het analyseprogramma TRIM.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn over de gehele periode vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De verwerking van alle natuurstatistieken lijkt veel op elkaar, daarom zijn zo veel mogelijk gestandaardiseerde en vergelijkbare processen en procedures voor alle statistieken in gang gezet. Ook worden alle uitkomsten aan externe deskundigen voorgelegd.