Netwerk Ecologische Monitoring

De natuurmeetnetten in Nederland maken onderdeel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Dit is een samenwerkingsverband tussen een aantal ministeries (LNV, V&W, VROM), het RIVM, de provincies en het CBS. Het samenwerkingsverband werkt aan de afstemming van natuurmeetnetten op de informatiebehoefte van de rijksoverheid op nationaal en internationaal niveau. Een belangrijke internationale meetverplichting vloeit voort uit de vogel- en habitatrichtlijnen van de Europese Unie.

Globale werkwijze NEM

Het verzamelen en verwerken van de gegevens bestaat uit een aantal stappen waarbij meerdere instellingen zijn betrokken. De organisatie van het verzamelen van de gegevens in het veld is doorgaans in handen van Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s). Deze coördineren de vrijwilligers die een groot deel van de gegevens over het voorkomen van en de aantallen planten en dieren verzamelen.

De PGO’s verzamelen en controleren de telformulieren en verwerken deze samen met het CBS tot gegevensbestanden. Het CBS bewaakt de kwaliteit van de gegevensbestanden, berekent de jaarlijkse indexen en trends van soorten en publiceert deze op internet. De gegevens over soorten zijn te combineren tot trends in de kwaliteit van gebieden in Nederland. Het Planbureau voor de Leefomgeving, de ministeries en anderen gebruiken de resultaten op geaggregeerd niveau in het Milieu- en Natuurcompendium, webartikelen en andere rapportages.

Wat publiceert het CBS

De cijfers die het resultaat zijn van de monitoring komen in de CBS-databank StatLine. Verder verschijnen er diverse publicaties van het Netwerk Ecologische Monitoring. Zo maakt het CBS elk jaar een kwaliteitsrapport over de meetnetten en verschijnen er afzonderlijke webartikelen en verslagen over individuele meetnetten. Ook komt er geregeld een nieuwsbrief van het Netwerk Ecologische Monitoring uit.

Voor elk van de meetnetten is beschreven wat het onderzoek behelst, hoe het wordt uitgevoerd en wat de kwaliteit van de uitkomsten is. In deze onderzoeksbeschrijvingen staan ook links naar de organisaties die de meetnetten uitvoeren en naar eventuele handleidingen voor het veldwerk.