Woningvoorraad naar bewoning (leegstand): t/m 1 januari 2012

Wat behelst het onderzoek
Doel

Informatie over leegstaande of niet-bewoonde woningen is relevant voor overheden en marktpartijen. Leegstand is een indicator voor ontspanning op de woningmarkt. De oorzaak hiervoor kan een afnemende bevolking zijn (bevolkingskrimp) of afnemen van de vraag in een bepaald segment (bijvoorbeeld goedkope huurwoningen) of in bepaalde wijken of regio’s. Dit kan aanleiding zijn voor (lokale) overheden om bepaalde beleidsveranderingen door te voeren, bijvoorbeeld in het woningbouwprogramma voor nieuwbouw of door het tegengaan van leefbaarheidsproblemen als gevolg van leegstand. Daarnaast zijn cijfers over leegstand ook relevant in het kader van effectief gebruik maken van de woningvoorraad, ofwel de evenwichtige en rechtvaardige verdeling van schaarse woningen. In enkele steden met een gespannen woningmarkt heeft de gemeente een actief leegstandsbeleid om meer goedkope woningen beschikbaar te krijgen voor woningzoekenden met een laag inkomen.

Doelpopulatie

Alleen woningen en geen recreatiewoningen, wooneenheden en bijzondere woongebouwen.

Statistische eenheid

Woningen.

Aanvang onderzoek

2008 en uitgebreid in 2009. Peildatum is 1 januari. Tot en met 1 januari 2012 zijn de gegevens gebaseerd op het Woningregister. Vanaf verslagjaar 2012 worden de gegevens waargenomen vanuit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG kent geen onderscheid naar woningen, wooneenheden en recreatiewoningen.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Jaarlijks.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Integrale waarneming.

Waarnemingsmethode

Leegstand betekent dat een woning beschikbaar is voor bewoning door derden. Leegstand is een nauwkeuriger begrip dan niet-bewoning. Het meten van niet-bewoning gebeurt door te bepalen of er personen op een huisadres staan geregistreerd. We maken hierbij (tot 2012) uitsluitend gebruik van het woningregister (WRG) en de gemeentelijke basisadministratie (GBA). Er zijn verschillende redenen waarom deze administratieve niet-bewoning niet goed weergeeft of deze woningen ook voor derden beschikbaar zijn om te bewonen:
• woningen kunnen worden bewoond door personen die niet voor inschrijving in het bevolkingsregister in aanmerking komen zoals diplomaten, illegalen e.d.;
• woningen worden gebruikt voor andere doeleinden zoals praktijkruimte, kinderopvang of studio’s en dergelijke;
• een woning kan als 2e woning dienen voor zakelijk of recreatief gebruik;
• woningen worden niet bewoond omdat de bewoner elders vertoeft vanwege opname in een zorginstelling, of omdat de persoon bij iemand is ingetrokken maar voor de zekerheid de oude woning aanhoudt.
Deze redenen zijn de basis voor het verschil tussen niet-bewoning en leegstand. Om de leegstand beter te kunnen bepalen zijn andere registers aan het WRG gekoppeld op basis van het adres. Het betreft de volgende registers:
• Het Meldingenregister Protocollaire basisadministratie (Probas) die een deel van de bevolking bevat zoals diplomaten e.d. die wel legaal woonachtig zijn in Nederland maar niet opgenomen zijn in de GBA;
• De WOZ-registratie, die gegevens bevat zoals aanduiding eigenaar/gebruiker, BSN van de bewoner en van de eigenaar, aanvullend Sofinummer voor zakelijke instanties, woonland van eigenaar en gebruiksfunctie;
• Het Geografisch Basisregister (GBR), die een door TNT Post bepaalde perceelcode bevat, die bijvoorbeeld aangeeft of op dat adres post kan worden bezorgd.
Deze registers samen geven beter inzicht in de administratieve leegstand dan alleen de bepaling van niet-bewoning.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Niet van toepassing.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid is voornamelijk afhankelijk van de snelheid waarmee wijzigingen worden verwerkt in de gebruikte registers.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.