Voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs; doorstroom

Wat behelst het onderzoek

Doel

Informatie geven over de doorstroom van leerlingen uit het voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) in twee opeenvolgende schooljaren. In de statistieken wordt beschreven hoe de (onderwijs)positie van vo- en vso-leerlingen een jaar later eruit ziet. De tabel is uit te splitsen naar onderwijspositie in het basisjaar, gegevens over het al dan niet hebben behaald van een vo-diploma, geslacht, migratieachtergrond en generatie, regiokenmerken en de (onderwijs)positie in het volgende schooljaar.

Doelpopulatie

Leerlingen in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs dat door de overheid wordt bekostigd.

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

De eerste cijfers over de door- en uitstroom in het vo en vso betreffen de overgang van schooljaar 2010/’11 naar schooljaar 2011/’12. 

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Eén keer per jaar wordt de tabel vernieuwd. De voorlopige cijfers van een nieuw schooljaar worden toegevoegd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorafgaande schooljaar vervangen door definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Vanaf schooljaar 2003/'04 is in het Basisregister onderwijsnummer (BRON) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) registerinformatie op persoonsniveau beschikbaar voor het primair onderwijs (waaronder het vso) en het voortgezet onderwijs, dat wordt bekostigd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) (met uitzondering van het praktijkonderwijs). Vanaf het schooljaar 2005/’06 zijn tevens de vo-leerlingen die worden bekostigd door het Ministerie van Economische Zaken (EZ) opgenomen in deze registratie op persoonsniveau (dit zijn de vmbo-afdelingen van de Agrarische Opleidingscentra). Vanaf het schooljaar 2007/’08 geldt dit ook voor leerlingen in het praktijkonderwijs.
Voor de vo-examens zijn vanaf 2005/’06 registraties op persoonsniveau beschikbaar op basis van het persoonsgebonden nummer onderwijs (BRON).

Waarnemingsmethode

De cijfers zijn gebaseerd op het basisregister onderwijsnummer (BRON). BRON bevat informatie op persoonsniveau in het bekostigde onderwijs. DUO verzamelt de gegevens van de instellingen die door OCW worden bekostigd en sinds het schooljaar 2005/’06 ook de gegevens van de instellingen die door EZ worden bekostigd. Vervolgens bewerkt DUO deze gegevens tot ééncijferbestanden volgens met het CBS en andere gebruikers vastgestelde afleidingen. Het CBS gebruikt deze ééncijferbestanden om het aantal leerlingen en de examenresultaten te bepalen.
Een uitgebreide uitleg over de berekening van de doorstroom van de vo- en vso-leerlingen en de bronnen die daarvoor gebruikt worden, staat in de Aanvullende onderzoeksbeschrijving door- en uitstroom vanuit het voortgezet onderwijs.

Berichtgevers

DUO (BRON- en ééncijferbestanden).

Steekproefomvang

Niet van toepassing

Controle- en correctiemethoden

DUO controleert de gegevens die zij van haar berichtgevers (instellingen) ontvangt op volledigheid en inconsistenties en brengt zonodig in overleg met hen verbeteringen aan in de bestanden. De aan het CBS geleverde bestanden worden na binnenkomst nogmaals door een specialist van het CBS gecontroleerd. Zonodig worden in overleg met DUO alsnog verbeteringen in de bestanden aangebracht.

Weging

Niet van toepassing.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De voorlopige cijfers wijken doorgaans minder dan 2 procent af van de definitieve cijfers. De definitieve cijfers geven een juist beeld van de werkelijkheid.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De tabel geeft de registratieve werkelijkheid weer. Dit wil zeggen dat de informatie die het CBS uit de registers haalt, is weergegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat bijvoorbeeld een vwo-leerling zonder diploma doorstroomt naar het wetenschappelijk onderwijs. Er zijn geen correcties doorgevoerd voor 'onwaarschijnlijke' stromen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Zie controle- en correctiemethoden.