Aanvullende onderzoeksbeschrijving door- en uitstroom vanuit het vo en vso

De statistieken over de doorstroom vanuit het voortgezet onderwijs (vo) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) zijn samengesteld door de gegevens van leerlingen van twee opeenvolgende schooljaren met elkaar te vergelijken op basis van het persoonsgebonden nummer onderwijs. Van alle leerlingen die op 1 oktober van het basisjaar staan ingeschreven in het vo of vso wordt gekeken of ze een jaar later op 1 oktober (bestemmingsjaar) nog steeds een inschrijving hebben in het bekostigd onderwijs.

Leerlingen die in het bestemmingsjaar een inschrijving hebben in het (bekostigd) onderwijs zijn doorstroom. De positie in het volgend schooljaar is voor deze leerlingen de onderwijssoort waar zij een inschrijving bij hebben, bijvoorbeeld vo of mbo. In enkele gevallen komt het voor dat een leerling in het bestemmingsjaar in meerdere onderwijssoorten een inschrijving heeft. In dit geval wordt bij het bepalen van de doorstroom de volgende volgorde gehanteerd:

 1. hoger onderwijs
 2. middelbaar beroepsonderwijs (exclusief examendeelnemers/extranei)
 3. voortgezet onderwijs
 4. voortgezet algemeen volwassenenonderwijs
 5. (voortgezet) speciaal onderwijs
 6. (speciaal) basisonderwijs
 7. examendeelnemers/extranei mbo

Leerlingen die in het bestemmingsjaar geen inschrijving hebben in het (bekostigd) onderwijs zijn uitstroom. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar inschrijving in de Basis Registratie Personen (BRP). Leerlingen die in het bestemmingsjaar niet in de BRP staan ingeschreven, zijn opgenomen in een aparte categorie (niet in onderwijs, niet in BRP). Het gaat enerzijds om leerlingen die zijn geëmigreerd of overleden en anderzijds om leerlingen die (officieel) in het buitenland wonen. Leerlingen die in het bestemmingsjaar geen inschrijving hebben in het (bekostigd) onderwijs en wel zijn ingeschreven in de GBA zijn niet in onderwijs, overig.

Populatie

De populatie van de tabel over door- en uitstroom in het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs bestaat uit alle leerlingen die in het basisjaar op 1 oktober staan ingeschreven in het voortgezet onderwijs en/of het voortgezet speciaal onderwijs.

Leerlingen met of zonder diploma

Van de leerlingen die op 1 oktober van het basisjaar staan ingeschreven in een examenjaar (vmbo-4, havo-5 of vwo-6) is bekeken of ze in hetzelfde schooljaar een diploma hebben behaald. Het kan voorkomen dat een leerling een ander diploma haalt dan waarvoor hij/zij op 1 oktober stond ingeschreven. Bijvoorbeeld: een leerling staat op 1 oktober van het basisjaar ingeschreven bij het vwo, maar haalt aan het eind van het jaar een diploma voor de havo; deze leerling staat dan in de tabel als een vwo-leerling met diploma.
Van de leerlingen Engelse Stroom (onder havo) en Internationaal Baccalaureaat (onder vwo) zijn bij de registerhouders geen diploma-gegevens bekend.

Gebruikte databronnen

 • Vanaf 2010/'11: Eéncijferbestand voortgezet onderwijs van DUO en CBS
 • Vanaf 2010/’11: Eéncijferbestand Examens Voortgezet Onderwijs van DUO en CBS
 • Eéncijferbestand primair onderwijs van DUO en CBS
 • Eéncijferbestand middelbaar beroepsonderwijs van DUO en CBS
 • Onderwijsnummerbestand volwasseneneducatie (BRON-VE) van DUO
 • Eéncijferbestand hoger onderwijs van DUO en CBS
 • Basis Registratie personen (BRP)
 • Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS