Vlindersstatistiek

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De ontwikkelingen beschrijven in de populaties van dagvlinders. Dit sluit aan op meetdoelen van het Netwerk Ecologische Monitoring.

Doelpopulatie

De afzonderlijke soorten en groepen van dagvlinders.

Statistische eenheid

De soort dagvlinder.

Aanvang onderzoek

1990.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Alleen definitieve cijfers worden gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Voor ruim de helft van de te volgen soorten vlinders wordt een steekproeftelling gehouden volgens een standaardveldmethode. De andere soorten worden integraal gevolgd. Dit wil zeggen dat er naar gestreefd wordt een telroute te leggen op alle locaties waar de soort voorkomt. Daarnaast zijn er drie soorten die niet als vlinder te monitoren zijn, maar wel via tellingen van eieren. De verandering in het aantal getelde eitjes is daarbij een schatting van de verandering van de populatie-omvang.

Waarnemingsmethode

Op vaste routes (onderverdeeld in doorgaans twintig secties van 50 meter) worden elk jaar in principe wekelijks tussen 1 april en 1 oktober alle soorten geteld. Daarnaast zijn er routes gericht op één soort, met alleen tellingen in de vliegtijd van die soort.

Berichtgevers

De Vlinderstichting coördineert het veldwerk en verzamelt de gegevens van waarnemers (vrijwilligers).

Steekproefomvang

Per jaar gemiddeld vijftien tellingen verdeeld over circa 600 routes.

Controle- en correctiemethoden

Er is een handleiding (PDF: 1,5 MB), waarin opzet, uitvoering en verwerking van de tellingen beschreven worden. Er vindt controle op fouten en onwaarschijnlijkheden plaats. De afzonderlijke sectiecijfers worden gesommeerd tot weekcijfers en vervolgens deze weekcijfers gecombineerd tot jaarcijfers. 

Weging

De cijfers worden gewogen naar de oppervlakte geschikt leefgebied van soorten per fysisch-geografische regio’s (landschappeljike eenheden zoals duinen, hogere zandgronden e.d.).

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Het analyseprogramma TRIM geeft de standaardfout van de berekende trend van de afzonderlijke soorten. De indexen vertonen jaarlijkse kleine schommelingen ook in reeds berekende jaren. De non-respons (ontbrekende cijfers) worden bijgeschat met behulp van het analyseprogramma TRIM.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn over de gehele periode vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De verwerking van alle natuurstatistieken lijkt veel op elkaar, daarom zijn zo veel mogelijk gestandaardiseerde en vergelijkbare processen en procedures voor alle statistieken in gang gezet. Ook worden alle uitkomsten aan externe deskundigen voorgelegd.