Vacature-indicator

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Een snelle indicatie geven van de richting waarin het aantal vacatures in het bedrijfsleven zich naar verwachting zal ontwikkelen.

Doelpopulatie

Totaal bedrijfsleven met uitzondering van financiële instellingen en nutsbedrijven.

Statistische eenheid

Bedrijfsvestigingen

Aanvang onderzoek

Januari 1998

Frequentie

Maandelijks

Publicatiestrategie

De uitkomsten worden enkele dagen na de verslagmaand gepubliceerd in een StatLine-tabel via de CBS-website. De gepubliceerde uitkomsten hebben gedurende zes maanden een voorlopig karakter. Daarna zijn ze definitief. Door later binnengekomen informatie kunnen de definitieve uitkomsten afwijken van de eerder gepubliceerde voorlopige uitkomsten.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

De vacature-indicator die alle economische activiteiten omvat, is een gewogen rekenkundig gemiddelde van vacature-indicatoren van de industrie, de bouwnijverheid en de commerciële dienstverlening. Deze (deel)vacature-indicatoren zijn afgeleid uit verschillende seizoengecorrigeerde variabelen van de maandelijkse conjunctuuronderzoeken die door het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) worden gehouden.

Waarnemingsmethode

Er vindt geen afzonderlijke waarneming plaats voor de Vacature-indicator; de beschikbare resultaten van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN), voorheen de Conjunctuurtest (CT) vormen de basis.

Bron

De bronnen bij de samenstelling van de deelvacature-indicatoren zijn de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van het CBS en het conjunctuuronderzoek van het EIB.

Berichtgevers

Bedrijfsvestigingen.

Steekproefomvang

De steekproef van de bronstatistiek: het CBS verstuurt ongeveer 7.500 enquêtes, waarvan er minimaal 5.500 worden ingevuld. Daarnaast wordt voor de gegevens over de bouwsector gebruik gemaakt van enkele honderden enquêtes die door het EIB worden afgenomen.

Controle- en correctiemethoden

Opgaven van bedrijfsvestigingen worden beoordeeld op plausibiliteit, volledigheid en consistentie. Voor niet responderende bedrijfsvestigingen worden opgaven geïmputeerd (geschat). De Vacature-indicator wordt gecorrigeerd voor toevallige verstoringen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Tijdens het onderzoek wordt onder andere informatie verzameld die betrekking heeft op de verwachte ontwikkelingen van omzet, prijzen en werkgelegenheid in een branche. De eerder door ondernemers verstrekte verwachtingen worden stelselmatig geconfronteerd met de werkelijke ontwikkelingen die via andere enquêtes worden verzameld.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gevolgde methode bij de statistische verwerking van de steekproefgegevens is erop gericht de volgtijdelijke vergelijkbaarheid van de uitkomsten te garanderen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Elke maand vindt na het beschikbaar komen van de nieuwste maanduitkomsten een seizoencorrectie plaats op de gehele cijferreeks. Onder invloed hiervan kunnen de eerder gepubliceerde uitkomsten van de meest recente zes maanden worden aangepast. In de regel zijn deze revisies klein.