Statistiek werkgelegenheid en lonen (SWL), banen naar economische activiteit

Wat behelst het onderzoek

Doel

De werkgelegenheid naar economische activiteit en bedrijfsgrootte in kaart brengen..

Doelpopulatie

Alle bedrijven en instellingen in Nederland met personeel.

Statistische eenheid

Baan van werknemer.

Aanvang onderzoek

De SWL is in 2006 begonnen. Voor 1995 tot en met 2005 zijn banen beschikbaar uit de EWL (Enquête werkgelegenheid en lonen), de voorganger van de SWL.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De voorlopige gegevens worden 9 maanden na het verslagjaar gepubliceerd. Bij elke jaarlijkse actualisering worden voorlopige cijfers van een verslagjaar geüpdatet met een definitieve versie over hetzelfde jaar, en wordt een voorlopige versie van een nieuw verslagjaar gepubliceerd. De definitieve cijfers worden in principe niet meer verder geüpdatet, behalve wanneer de bron nog sterk wijzigt. Dit kan in principe tot vijf jaar na afloop van een verslagjaar.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Registratie.

Waarnemingsmethode

Bedrijfsgegevens uit de Loonaangifteketen (Polisadministratie) van de Belastingdienst en het UWV.

Berichtgevers

Belastingdienst en UWV.

Steekproefomvang

De Polisadministratie bevat de gehele doelpopulatie. Het gaat in 2015 om ongeveer 433 duizend bedrijven die samen circa 7,8 miljoen banen tellen.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid van de Polisadministratie. Ook wordt gekeken of de ontwikkeling met voorgaande jaren plausibel is. Waar nodig worden de gegevens gaafgemaakt.

Weging

N.v.t.

Methodewijziging

Met ingang van verslagjaar 2011 is de methode van baanafbakening uit de Polisadministratie gewijzigd. Deze methodewijziging is doorgevoerd omdat uit onderzoek is gebleken dat een aantal banen wel in de ruwe Polisdata en in ander bronmateriaal van de Belastingdienst (Fibase) aanwezig waren, maar niet in de uiteindelijk afgebakende baanpopulatie. De nieuwe methode neemt deze banen wel mee. Deze methodewijziging leidt tot een uitbreiding van de baanpopulatie met gemiddeld zo'n 100 duizend banen op jaarbasis, dit is 1,3% van de totale populatie. Het overgrote deel van deze extra banen betreft banen zonder werknemersverzekeringen; ongeveer één derde zijn directeuren-grootaandeelhouder met een eigen bedrijf. Vanaf verslagjaar 2010 wordt de nieuwe baanpopulatie gebruikt.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Er kan sprake zijn van, proces-, en/of meetfouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

N.v.t.