Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL), banen

Wat behelst het onderzoek

Doel

De werkgelegenheid naar regio en bedrijfstak in kaart brengen door het verzamelen van gegevens van bedrijven en instellingen over banen van werknemers.

Doelpopulatie

Alle bedrijven en instellingen in Nederland met personeel.

Statistische eenheid

Baan van werknemer.

Aanvang onderzoek

De EWL is in 1995 begonnen en in 2006 beëindigd. Voor 1993 en 1994 zijn banengegevens beschikbaar uit de JWL (Jaarlijks onderzoek Werkgelegenheid en Lonen), de voorganger van de EWL.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De voorlopige gegevens worden 9 maanden na verslagjaar gepubliceerd. De nader voorlopige cijfers worden na 21 maanden gepubliceerd. Deze zijn als definitief te beschouwen.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Gestratificeerde tweetrapssteekproef. In de eerste trap wordt een steekproef van bedrijven getrokken, in de tweede trap een steekproef van werknemers. Voor de banengegevens uit het EWL wordt alleen de eerste trap van de steekproef gebruikt.

Waarnemingsmethode

Schriftelijke enquêtering van bedrijven en instellingen en rechtstreekse elektronische gegevensverzameling uit loon- en salarisadministraties.

Berichtgevers

Bedrijven en instellingen met personeel of salarisadministratiekantoren.

Steekproefomvang

De respons bestaat uit ongeveer 70 duizend bedrijven en instellingen die samen circa 5,2 miljoen banen tellen (74 procent van het totaal). De steekproefomvang bedraagt ongeveer 85 duizend bedrijven en instellingen.

Controle- en correctiemethoden

Er wordt gecontroleerd op interne consistentie en volledigheid. Verder wordt per steekproefcel gecontroleerd op uitbijters

Weging

Om de nauwkeurigheid van de uitkomsten te verbeteren werd tot en met 1999-voorlopig herwogen met de uitkomsten van de Arbeidsrekeningen. Met deze herweging werd onder meer gecorrigeerd voor het niet waarnemen van banen van werknemers bij bedrijven die in het Algemeen Bedrijfsregister (ABR) als bedrijven zonder personeel getypeerd zijn. Vanaf 1999-nader voorlopig herzien wordt niet meer herwogen naar Arbeidsrekeningen. In plaats daarvan worden de betreffende banen bijgeraamd op basis van gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) en actuele ABR-informatie.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Er kan sprake zijn van steekproef-, meet-, en/of non-responsefouten.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De gegevens worden volgtijdelijk vergelijkbaar gemaakt (alleen jaar op jaar vergelijkbaar) door de typering van SBI en regio van een bedrijf in jaar t-1 hetzelfde te maken als in jaar t.

De gegevens over 1993 en 1994 hebben een ander peilmoment dan de gegevens over latere jaren. Van 1995 tot en met 1999-voorlopig zijn de gegevens volgtijdelijk vergelijkbaar. Vanaf 1999-nader voorlopig wordt niet meer herwogen naar Arbeidsrekeningen. Vanaf 1999-nader voorlopig tot en met het laatste verslagjaar zijn de gegevens volgtijdelijk vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Controle op interne consistentie en volledigheid.