Reptielenstatistiek

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De ontwikkelingen beschrijven in de populaties van reptielen. Dit sluit aan op meetdoelen van het Netwerk Ecologische Monitoring.

Doelpopulatie

De afzonderlijke soorten en groepen van reptielen.

Statistische eenheid

De soort reptiel.

Aanvang onderzoek

1994.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Alleen defintieve cijfers worden gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Voor zes contractsoorten wordt een steekproeftelling uitgevoerd in de leefgebieden. De muurhagedis wordt integraal geteld (d.w.z. alle individuen).

Waarnemingsmethode

Vaste meetlocaties van enige hectaren worden in principe zeven keer per jaar bezocht (in het voorjaar vier keer, in het najaar drie keer). Hierbij wordenalle voorkomende soorten geteld. Er wordt onderscheid gemaakt in jonge en volwassen dieren.

Berichtgevers

De organisatie RAVON coördineert het veldwerk en verzamelt de gegevens van waarnemers (vrijwilligers).

Steekproefomvang

Per jaar zeven tellingen verdeeld over ruim 300 meetlocaties.

Controle- en correctiemethoden

Er is een handleiding (PDF: 7,6 MB), waarin opzet, uitvoering en verwerking van de tellingen beschreven worden. Er vindt controle op fouten en onwaarschijnlijkheden plaats. De afzonderlijke tellingen worden gesommeerd tot routecijfers en weekcijfers worden omgezet naar jaarcijfers.  Steekproefomvang en –dekking worden gecontroleerd.

Weging

De cijfers worden gewogen naar de oppervlakte van het verspreidingsgebied van soorten per fysisch-geografische regio’s (landschappeljike eenheden zoals duinen, hogere zandgronden e.d.).

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Het analyseprogramma TRIM geeft de standaardfout van de berekende trend van de afzonderlijke soorten. De indexen vertonen jaarlijkse kleine schommelingen ook in reeds berekende jaren. De non-respons (ontbrekende cijfers) worden bijgeschat met behulp van het analyseprogramma TRIM.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn over de gehele periode vergelijkbaar.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De verwerking van alle natuurstatistieken lijkt veel op elkaar, daarom zijn zo veel mogelijk gestandaardiseerde en vergelijkbare processen en procedures voor alle statistieken in gang gezet. Ook worden alle uitkomsten aan externe deskundigen voorgelegd.