Regionale rekeningen

Wat behelst het onderzoek

Doel

De Regionale rekeningen geven een kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio’s binnen een land. Het is een regionalisering van enkele variabelen uit de nationale totalen van de nationale rekeningen. De nadruk ligt op de productieprocessen in de verschillende regio’s.

Domeinbeschrijving

De belangrijkste variabelen in de regionale rekeningen zijn: productie, intermediair verbruik, toegevoegde waarde, beloning van werknemers, exploitatieoverschot, arbeidsvolume. Ook investeringen in vaste activa en huishoudrekeningen worden geregionaliseerd. Er wordt gepubliceerd op het niveau van landsdelen, provincies en COROP gebieden en 21 bedrijfsklassen (volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 voor de jaren vóór 2015 en volgens SBI 2008 versie 2015 voor de jaren vanaf 2015).

Aanvang onderzoek

Begin jaren 60 is begonnen met het samenstellen van regionale cijfers. Er zijn cijfers beschikbaar over de jaren 1960, 1965 en 1970. Vanaf 1973 worden de regionale cijfers jaarlijks samengesteld.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De regionale economische jaarcijfers volgen de publicatiestrategie van de nationale rekeningen. Er zijn twee publicatiemomenten van de regionale rekeningen, waarbij sprake is van steeds betere en meer gedetailleerde statistische informatie.
Na afloop van het verslagjaar worden na 4, 10 en 22 maanden respectievelijk de flash raming, de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. Van het voorlopig jaar worden uitsluitend ontwikkelingscijfers op een hoog aggregatieniveau gepubliceerd.

De flash raming van de cijfers komt jaarlijks in april beschikbaar via StatLine, de elektronische database van het CBS. Alle overige beschikbare cijfers worden in oktober via StatLine bekendgemaakt. Tevens verschijnen de cijfers in december in een elektronische publicatie “De regionale economie”.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De belangrijkste bronnen zijn de Arbeidsrekeningen de Nationale rekeningen en verschillende produktiestatistieken.

Aansluiting op de Nationale rekeningen

De nationale totalen worden zo goed mogelijk regionaal toegedeeld. De regionale rekeningen worden zoveel mogelijk op basis van micro-data samengesteld, waarbij de regionale cijfers zo worden aangepast dat ze aansluiten op de totalen uit de nationale rekeningen. Als micro-data niet beschikbaar is, dan worden de nationale totalen verdeeld op basis van indicatoren (hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van arbeidsgegevens).

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Met volgtijdelijke vergelijkbaarheid wordt de vergelijkbaarheid van cijfers over opeenvolgende perioden bedoeld. De regionale rekeningen volgt de continuïteitsstrategie van de nationale rekeningen. Hierbij is het correct weergeven van ontwikkelingen belangrijker dan het niveau van een variabele. Noodzakelijke correcties van niveaus en nieuwe bronnen worden bij een revisie doorgevoerd.

Revisies

Eens in de vijf jaar worden de nationale rekeningen aan een grondige revisie onderworpen. Bij een revisie worden voor een bepaald jaar alle niveaugrootheden opnieuw vastgesteld. Tevens worden nieuwe beschikbare bronnen en rekenmethoden doorgevoerd en worden nieuwe internationale afspraken over concepten, ramingmethoden en registratiewijze geïmplementeerd. De meest recente revisie vond plaats over verslagjaar 2015.

Bij een revisie van de nationale rekeningen worden de regionale rekeningen ook gereviseerd. De regionale cijfers dienen aan te sluiten op de nieuwe nationale totalen. Tevens wordt er een nieuwe regionale structuur bepaald. Nieuwe bronnen worden ingezet en eventuele fouten worden gecorrigeerd. Voor een beperkte periode wordt een tijdreeks samengesteld.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De regionale rekeningen worden zoveel mogelijk op basis van micro-data samengesteld. Vanuit het bronmateriaal wordt per bedrijfsgroep een raming gemaakt van de variabelen per regio. De ontwikkeling van de variabelen worden per bedrijfsgroep en per regio beoordeeld op plausibiliteit en op de aansluiting met de nationale cijfers. Hierbij wordt ook informatie uit externe bronnen gebruikt.