Regionale rekeningen

Wat behelst het onderzoek

Doel

De Regionale rekeningen geven een kwantitatieve beschrijving van het economisch proces van regio’s binnen een land. Het is een regionalisering van enkele variabelen uit de nationale totalen van de nationale rekeningen. De nadruk ligt op de productieprocessen in de verschillende regio’s.

Domeinbeschrijving

De belangrijkste variabelen in de regionale rekeningen zijn: productie, intermediair verbruik, toegevoegde waarde, beloning van werknemers, exploitatieoverschot en arbeidsvolume. Ook investeringen in vaste activa en huishoudrekeningen worden geregionaliseerd. Er wordt gepubliceerd op het niveau van landsdelen, provincies, (uitgesplitste) COROP gebieden en 21 bedrijfsklassen.

Aanvang onderzoek

Begin jaren 60 is begonnen met het samenstellen van regionale cijfers. Er zijn cijfers beschikbaar over de jaren 1960, 1965 en 1970. Vanaf 1973 worden de regionale cijfers jaarlijks samengesteld.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De regionale economische jaarcijfers volgen de publicatiestrategie van de nationale rekeningen. Voor een verslagjaar zijn er drie publicatiemomenten van de regionale rekeningen, waarbij gebruik wordt gemaakt van steeds betere en meer gedetailleerde statistische informatie.
Na afloop van het verslagjaar wordt na 4 maanden een eerste jaarraming gepubliceerd op basis van de beschikbare kwartaalcijfers. Vervolgens worden na 10 en 22 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. Van het voorlopig jaar worden uitsluitend regionale ontwikkelingscijfers gepubliceerd. Bij een definitieve jaarraming is hiervan een uitsplitsing naar bedrijfstak beschikbaar.

De cijfers komen beschikbaar via StatLine, de elektronische database van het CBS. Tevens verschijnen de cijfers in december in een elektronische publicatie “De regionale economie”.

Hoe wordt het uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

De belangrijkste bronnen zijn de Arbeidsrekeningen, de Nationale rekeningen en verschillende productiestatistieken.

Aansluiting op de Nationale rekeningen

De nationale totalen worden zo goed mogelijk regionaal toegedeeld. De regionale rekeningen worden zoveel mogelijk op basis van micro-data samengesteld, waarbij de regionale cijfers worden aangesloten op de totalen uit de nationale rekeningen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Met volgtijdelijke vergelijkbaarheid wordt de vergelijkbaarheid van cijfers over opeenvolgende perioden bedoeld. De regionale rekeningen volgt de continuïteitsstrategie van de nationale rekeningen. Hierbij is het correct weergeven van ontwikkelingen belangrijker dan het niveau van een variabele. Noodzakelijke correcties van niveaus en nieuwe bronnen worden bij een revisie doorgevoerd.

Revisies

Eens in de vijf jaar worden de nationale rekeningen aan een grondige revisie onderworpen. Bij een revisie worden voor een bepaald jaar alle niveaugrootheden opnieuw vastgesteld. Tevens worden nieuwe beschikbare bronnen en rekenmethoden doorgevoerd en worden nieuwe internationale afspraken over concepten, ramingsmethoden en registratiewijze geïmplementeerd. De meest recente revisie vond plaats over verslagjaar 2015.

Bij een revisie van de nationale rekeningen worden de regionale rekeningen ook gereviseerd. De regionale cijfers dienen aan te sluiten op de nieuwe nationale totalen. Tevens wordt er een nieuwe regionale structuur bepaald. Nieuwe bronnen worden ingezet en eventuele fouten worden gecorrigeerd. Voor de volgtijdelijke vergelijkbaarheid wordt bij een revisie ook een nieuwe tijdreeks samengesteld die aansluit bij het nationale rekeningen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De regionale rekeningen worden zoveel mogelijk op basis van micro-data samengesteld. Vanuit het bronmateriaal wordt per bedrijfsgroep een raming gemaakt van de variabelen per regio. De ontwikkeling van de variabelen worden per bedrijfsgroep en per regio beoordeeld op plausibiliteit. Hierbij wordt ook informatie uit externe bronnen gebruikt.