Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS), onderdeel Recht (1996-2004)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Voor het algemene doel van het Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS) zie POLS-basisvragenlijst. Het onderdeel Recht heeft als doel het samenstellen van actuele en vergelijkbare gegevens over (o.a.) aard, omvang en ontwikkelingen van slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en de daarbij ondervonden delicten, van het beroep op rechtskundige instanties en problemen die tot een beroep op rechtskundige instanties kunnen leiden, van onveiligheidsgevoelens, van voorzorgsmaatregelen in verband met criminaliteit, en van het algemene beroep dat door de bevolking op de politie wordt gedaan. De meeste onderwerpen komen aan de orde in de beide deelmodules Recht en milieu (REM) en Recht en participatie (REP).
Daarnaast komen in deze beide deelmodules nog andere en onderling verschillende onderwerpen aan de orde (zie verder deelmodules POLS-REM en POLS-REP).

Doelpopulatie

Personen van 12 jaar of ouder in particuliere huishoudens in Nederland.

Statistische eenheid

Personen; huishoudens; delicten.

Aanvang onderzoek

POLS is gestart in 1997. De dataverzameling voor het onderdeel Recht is gestopt per 1 januari 2005.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Definitieve cijfers.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Personensteekproef. De steekproef is gelijkmatig verspreid over de maanden van het jaar.

Waarnemingsmethode

Persoonlijke interviews (CAPI).

Berichtgevers

Steekproefpersonen in particuliere huishoudens.

Steekproefomvang

De bruto steekproefomvang voor het onderdeel Recht is in de even jaren per deelmodule vrijwel gelijk. In de oneven jaren is dit aantal in de deelmodule REM en in 2004 in beide deelmodules hoger vanwege uitbreiding met de module mini-TBO. Zie onderstaand overzicht voor het netto aantal respondenten.

Jaar          onderdeel                w.v. deelmodule
                 Recht                       REM              REP

              Aantal respondenten van 12 jaar of ouder

1997           9331                     5554               3777
1998           9514                     4720               4794
1999         11557                     6897               4660
2000           9233                     4643               4590
2001         10907                     6523               4384
2002           8888                     4458               4430
2003         11458                     6918               4540
2004         10552                     5244               5308

Controle- en correctiemethoden

De gegevens van een respondent worden gecontroleerd op interne consistentie. Tijdens het interview worden de antwoorden in de computer ingevoerd; daarbij kunnen inconsistente antwoorden direct gesignaleerd worden.
Door de wegingsmethode wordt gecorrigeerd voor onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in de respons.

Weging

Voor de modules REP en REM gezamenlijk wordt gewogen naar de overeenkomstige verdelingen in de totale bevolking van onder meer geslacht, leeftijd en burgerlijke staat, en naar de verdelingen in de POLS-basisvragenlijst naar wel of geen werk en eigen woning of huurwoning.
De wegingscoëfficiënt van de REM- en REP-modules afzonderlijk wordt verkregen door de wegingscoëfficiënt voor de beide deelmodules samen zodanig te corrigeren dat de kruising van leeftijd en geslacht ook voor elke deelmodule afzonderlijk consistent is met de bekende populatietotalen.
Voor de weging van de POLS-basissteekproef zie de POLS-toelichting.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het gebruik bij de weging van de extra informatie uit de grotere massa van de basisvragenlijst (ook wel consistente weging genoemd) leidt bij de inhoudelijke kenmerken uit de deelmodules die samenhangen met de gebruikte hulpvariabelen tot nauwkeuriger schattingen.
Bij minder dan 50 steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie worden in de StatLine-tabellen geen percentages gepresenteerd. De marges zijn dan te groot om nog van voldoende betrouwbare geschatte percentages te kunnen spreken.
Voor meer informatie over (o.a.)  onnauwkeurigheidsmarges zie de POLS-toelichting.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De onderzoeksopzet voor het onderdeel Recht is in de onderzoeksjaren niet gewijzigd.