Permanent Onderzoek LeefSituatie (POLS), deelmodule Recht en Milieu (REM) inclusief mini Tijdsbestedingsonderzoek (mini-TBO)

Doel

-Het onderdeel Recht heeft als doel het schetsen van een zo volledig mogelijk overzicht van (o.a.) aard, omvang en ontwikkelingen van slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit en de daarbij ondervonden delicten, van het beroep op rechtskundige instanties, en van problemen die tot een beroep op rechtskundige instanties kunnen leiden, van de Nederlandse bevolking.

-Het onderdeel Milieu bevat gegevens over milieugedrag en milieubesef van de Nederlandse bevolking.

-In het mini-TBO wordt aan de hand van een dagboekje met 32 activiteiten de dagelijkse tijdsbesteding gemeten van de Nederlandse bevolking (alleen in oneven jaren).

Doelpopulatie

Personen van 12 jaar en ouder in particuliere huishoudens in Nederland.

Nettosteekproefomvang

+/- 5.000 (even jaren); +/- 7.500 (oneven jaren; vanwege uitbreiding met module mini-TBO)

Herweging

Voor de modules REP en REM gezamenlijk wordt een afzonderlijke weging uitgevoerd waarbij naar de overeenkomstige populatieverdelingen van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat e.d. maar ook naar de verdelingen wel of geen werk en eigen woning of huurwoning zoals die voortkomen uit de basisvragenlijst, wordt gewogen. De wegingscoëfficiënt van de REM- module afzonderlijk wordt verkregen door de wegingscoëfficiënt voor de totale massa van de REP- en REM-modules samen zodanig te corrigeren dat ook voor elk van deze deelmodules de kruising van leeftijd en geslacht consistent is met de bekende populatietotalen. Door deze extra informatie uit de massa van de basisvragenlijst mee te nemen in de weging (ook wel consistente weging genoemd) wordt bij die inhoudelijke modulaire kenmerken die relatief sterk samenhangen met de gebruikte hulpvariabele een aanzienlijke variantiereductie bewerkstelligd, hetgeen een meer nauwkeurige schatting oplevert.

Nauwkeurigheid

Indien het aantal steekproefpersonen voor een bepaalde indelingscategorie kleiner is dan 50 worden in de StatLine-tabellen geen percentages gepresenteerd. De marges zijn dan te groot om nog van voldoende betrouwbare geschatte percentages te kunnen spreken.

Steekproefeenheid

Persoon

Berichtgevers

Personen in particuliere huishoudens

Waarnemingsmethode

Directe computerinvoer door enquêteur/enquêtrice bij persoonlijk bezoek + papieren invoer bij mini-TBO.

Frequentie

Doorlopend

Soort onderzoek

Personensteekproef

Verslagperiode

Jaar

Entiteit

Persoon; huishouden; delict