Koopwoning; uitgaven van eigenaren voor aanschaf en bezit woning, 2015=100

Wat behelst het onderzoek

Doel

Deze prijsindex geeft de prijsontwikkeling weer van het verkrijgen en bezitten van een koopwoning, uitgesplitst naar diverse bestedingscategorieën.

Doelpopulatie

Uitgaven gedaan door particuliere eigenaren van een koopwoning. Dat wil zeggen: kosten die gemaakt worden om een woning (die nieuw is voor de sector huishoudens) te verkrijgen en kosten die horen bij bezitten van een woning. Kosten die particuliere huurders ook maken, zoals een inboedelverzekering en klein onderhoud, worden niet meegenomen.

Statistische eenheid

Alle kosten die particuliere woningeigenaren maken voor het verwerven en het bezitten van een woning.

Aanvang onderzoek

De cijfers zijn beschikbaar vanaf 2010.

Frequentie

Kwartaal

Publicatiestrategie

De prijsindexcijfers worden circa 3 maanden na afloop van het verslagkwartaal gepubliceerd. De cijfers blijven 1 kwartaal voorlopig; de deelreeksen ‘Aankoop voormalige huurwoning’ en ‘opstalverzekeringen’ zijn direct definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Deze prijsindex is een bundeling van prijsindices die gezamenlijk de kostenontwikkeling voor eigenwoningbezitters meet. De index is bedoeld als aanvulling op de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP: Harmonised Index for Consumer Prices). De HICP bevat (momenteel) geen kostenontwikkeling voor woningbezit. De berekening en waarnemingsmethode is voor elke onderliggende deelreeks verschillend. De methoden hiervoor zijn per deelreeks toegelicht in de uitgebreide methodebeschrijving onderaan deze pagina.

Waarnemingsmethode

De onderliggende reeksen worden op verschillende wijzen waargenomen. Voor sommige bestedingscategorieën worden bestaande statistieken ingezet, terwijl voor anderen een nieuwe waarneming is opgezet. De waarnemingsmethoden zijn per deelreeks toegelicht in de uitgebreide methodebeschrijving onderaan deze pagina.

Berichtgevers

Elke deelreeks heeft andere berichtgevers. Bronnen zijn onder meer het Kadaster, bedrijven (verkopende partijen van nieuwbouwkoopwoningen), het Verbond van Verzekeraars en bestaande CBS-statistieken zoals de Consumentenprijsindex, de Dienstenprijsindex en de Producentenprijsindex.

Steekproefomvang

De gegevens voor deze statistiek zijn afkomstig uit diverse bronnen met andere typen berichtgevers. De steekproefomvang is hierdoor niet te bepalen.