Jongeren met indicatie voor AWBZ-zorg

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van cijfers over jongeren met een indicatie (AWBZ-gefinancierd). Lees de toelichting voor meer informatie.

Doelpopulatie

Personen tot 18 jaar die in het verslagjaar een geldige indicatie voor AWBZ-zorg hebben, afgegeven door het CIZ en/of een BJZ.
Het betreft uitsluitend personen die op enig moment in het verslagjaar ingeschreven zijn geweest in de Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Statistische eenheid

Personen.

Aanvang onderzoek

2011.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Er wordt gestreefd naar de zogenaamde 1-op-1 publicatienorm, waarbij de tijd tussen het einde van de verslagperiode en publicatie van de gegevens niet langer is dan de verslagperiode zelf. Dit betekent dat de cijfers uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden gepubliceerd. De cijfers over het meest recente verslagjaar worden als voorlopige cijfers gepubliceerd. Tegelijkertijd worden de voorlopige cijfers van het voorgaande jaar definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

In dit onderzoek wordt het aantal jongeren afgeleid uit bestanden van het CIZ en de Bureaus Jeugdzorg. Deze registratiegegevens worden gecombineerd en aangevuld met gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS en gegevens uit de GBA. De indeling naar regio is gemaakt op basis van het woonplaatsbeginsel in de nieuwe Jeugdwet 2015. Hiervoor is een beslisboom ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Ministerie van VWS, SCP, onderzoeksbureau Cebeon en Jeugdzorg Nederland.

Waarnemingsmethode

Bestanden met gegevens uit registraties van het CIZ en BJZ’s worden elektronisch aan het CBS geleverd. De gegevens zijn op basis van het Burgerservicenummer nagenoeg volledig gekoppeld met de GBA en vervolgens gecombineerd met gegevens uit het Sociaal Statistisch Bestand van het CBS.

Berichtgevers

CIZ en BJZ’s.

Steekproefomvang

Geen steekproef.

Gegevens van het CIZ betreffen vanaf 2010 een volledige registratie van alle geldige indicaties die door het CIZ zijn afgegeven voor AWBZ gefinancierde zorg. Gegevens van de BJZ’s betreffen vanaf 2010 een volledige registratie van alle geldige indicaties die door de BJZ’s zijn afgegeven voor AWBZ gefinancierde zorg.

Controle- en correctiemethoden

De gegevens zijn door het CBS beoordeeld op volledigheid, plausibiliteit en consistentie. Er zijn enkele correcties uitgevoerd, waaronder correcties voor dubbeltellingen en overlappende indicatieperioden. Personen die in het verslagjaar niet staan ingeschreven in de GBA zijn verwijderd.

Weging

Niet van toepassing omdat er geen sprake is van steekproefgegevens.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid van de statistiek is in de eerste plaats afhankelijk van de nauwkeurigheid van de registraties van CIZ en BJZ’s.
Daarnaast speelt ook de kwaliteit van de koppeling met de GBA een rol. De gegevens van CIZ en BJZ’s worden met de GBA gekoppeld. Hierdoor is het mogelijk om uitspraken te doen over de demografische kenmerken van de jongeren met een indicatie. Personen die niet terug te vinden zijn in de GBA worden niet meegenomen in de jaarcijfers.

De aantallen jongeren met een indicatie in de StatLine-tabellen zijn afgerond op vijftallen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De opzet van de statistiek vindt vanaf 2011 op dezelfde wijze plaats.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Uitkomsten van statistisch onderzoek worden pas gepubliceerd nadat deze zijn beoordeeld op plausibiliteit, en eventueel na aanpassing, akkoord zijn bevonden. Om de plausibiliteit van de uitkomsten vast te stellen zijn deze geconfronteerd met uitkomsten uit andere bronnen.