Gezondheidsgerelateerde R&D

Wat behelst het onderzoek

Doel

Beschrijven hoeveel menskracht en geld er omgaat in Research & Development (R&D, onderzoek en ontwikkeling) in Nederland op het gebied van menselijke gezondheid. R&D uitbesteed aan (delen van) bedrijven in het buitenland wordt niet meegeteld.

Doelpopulatie

Bedrijven of instellingen die gericht zijn op menselijke gezondheid (zowel lichamelijk als geestelijk), zoals op de onderwerpen: medische technologie, geneesmiddelen, biofarmacie, ziekten, medisch laboratoriumonderzoek, processen in het menselijk lichaam, revalidatie, voedselveiligheid, gezondheidsrisico's van stoffen en omgevingsfactoren, gezondheidsbescherming en ziektepreventie, medische ethiek.

Statistische eenheid

Bedrijf, instelling of universiteit die gezondheidsgerelateerde R&D verricht.

Aanvang onderzoek

2003.

Frequentie

Stopgezet.

Publicatiestrategie

Er worden alleen definitieve gegevens gepubliceerd. Op voorwaarde van de kwaliteit van de gegevens worden uiterlijk 18 maanden na het verslagjaar de definitieve uitkomsten van de gezondheidsgerelateerde R&D statistiek gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Dit onderzoek gebruikt gegevens uit de algemene Innovatie en Research & Development enquête. Uit deze gegevens wordt door inhoudelijke analyse het gezondheidsgerelateerde deel geselecteerd.

Waarnemingsmethode

De waarneming vindt plaats via schriftelijke enquêteformulieren.

Berichtgevers

De beschreven doelpopulatie is voornamelijk samengesteld uit de berichtgevers van de statistiek Research & Development. De gehele R&D van bedrijven en instellingen die zijn ingedeeld in een gezondheidsgerelateerde categorie van de standaard bedrijfsindeling (SBI) wordt meegeteld. Hieronder valt in het kort de vervaardiging van medische apparaten, farmaceutische industrie, groothandel in medische apparaten, groothandel in farmaceutische producten, medisch speur- en ontwikkelingswerk en de gezondheidszorg. De populatie is aangepast door bedrijven en delen van grote bedrijven uit andere SBI’s ook mee te tellen en bedrijven weg te laten die niet gezondheidsgerelateerd zijn. De gegevens over onderzoek bij universiteiten op het gebied van gezondheid zijn afkomstig uit de statistiek ‘onderzoek bij universiteiten’. Onderdeel van de bedrijfstak 'medisch en farmacologisch speur- en ontwikkelingswerk' vormen de Clinical Research Organisaties (CRO's). Zij doen onderzoek naar de werking van medicijnen bij proefpersonen. Omdat CRO's R&D verrichten ten behoeve van de farmaceutisch industrie wordt de gehele omzet en arbeidsvolume van CRO's tot gezondheidsgerelateerde R&D gerekend. Er is hiervoor een selectie gemaakt uit de berichtgevers van de statistiek ‘Speur en ontwikkeling; arbeids- en financiële gegevens, per activiteit’.

Steekproefomvang

Geen steekproef getrokken.

Controle- en correctiemethoden

Voor ieder belangrijk bedrijf wordt de respons vergeleken met het voorgaande jaar. Indien er sprake is van een ontbrekende gegevens worden de gegevens van het vorige jaar gedupliceerd. Ook op macroniveau worden de verschillen tussen jaren goed met elkaar vergeleken en verklaard.

Weging

Om te corrigeren voor niet waargenomen bedrijven worden de uitkomsten gewogen. Bij de farmaceutische industrie kwam de populatieschatting tot stand door voor de bedrijfseenheden per stratum (sbi 2-digit / grootteklasse combinatie) een ophoogfactor te bepalen. De ophoogfactor was ongeveer 3 procent in 2004. De omzet en arbeidsvolume van de Clinical Research Organisaties is met ongeveer 10 procent opgehoogd/bijgeschat. De overige gegevens zijn niet opgehoogd maar zoveel mogelijk volledig gemaakt door overnemen van gegevens uit andere jaren. Bij de ophoging van de Clinical Research Organisaties is gebruik gemaakt van de ledenlijst van ACRON (Association of Clinical Research Organisations in the Netherlands) om de populatie te schatten.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Het onderdeel onderzoek op het gebied van gezondheid bij universiteiten is een tamelijk grove schatting. Universiteiten worden gefinancierd voor onderzoek en onderwijs samen en het is daarom moeilijk deze twee goed te scheiden. In samenwerking met het Ministerie van OCW wordt toch een zo goed mogelijke schatting gemaakt. De overige cijfers hebben door bijschattingen van bedrijven en instellingen uit vorige jaren een onnauwkeurigheid die, grof geschat, tussen de 1 en 3 procent marge kunnen liggen. De jaarlijkse vergelijkbaarheid is redelijk goed doordat de inhoudelijke afbakening pragmatisch en eenduidig is. Het absolute niveau van hoeveel gezondheidsgerelateerde R&D er in Nederland plaatsvindt is echter moeilijk precies te benaderen.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Met name de cijfers voor de universiteiten (nu veelal universitair medisch centra) zullen problemen opleveren. Voor 2004 werden deze cijfers met behulp van een grove schatting samengesteld en het CBS is in samenwerking met het ministerie van OC&W bezig om de methode te wijzigen.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De data worden eerst op individueel niveau consistent gemaakt. Vervolgens wordt de geaggregeerde data vergeleken met de cijfers van vorig jaar.
Om de circa vier jaren wordt bij de R&D statistiek de gelegenheid genomen om nader vragen te stellen over het soort R&D. Dit geeft de mogelijkheid om de populatie in de gaten te houden van bedrijven en instellingen die deels aan gezondheidsgerelateerde R&D doen.