Research & Development

Wat behelst het onderzoek?

Doel

Informatie over de Research & Development-activiteiten van bedrijven, instellingen en het hoger onderwijs. Het gaat daarbij om uitgaven aan en inkomsten uit Research & Development (R&D). Ook het R&D-personeel en het aantal bedrijven dat bij Research & Development betrokken is, valt hieronder.

Doelpopulatie

Het CBS maakt de statistieken bij in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. De Industrie- en Dienstensector is de belangrijkste doelpopulatie.

Statistische eenheid

Het CBS onderhoudt een eigen bedrijvenregister waarin de Nederlandse bedrijven en ondernemingen worden beschreven als statistische eenheden. Binnen dit Algemeen Bedrijvenregister (ABR) wordt voor een bedrijf of instelling een zogenoemde bedrijfseenheid afgeleid. Het ABR is de basis voor de populatieafbakening en steekproeftrekking van veel bedrijfseconomische statistieken, waaronder de statistiek Research & Development.

Aanvang onderzoek

Het R&D-onderzoek wordt sinds verslagjaar 1970 gedaan.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

De uitkomsten voor een verslagjaar worden twee keer gepubliceerd. In november volgend op het verslagjaar krijgt Eurostat voorlopige R&D-cijfers ten behoeve van de Europese verordening. In de maand juli van het daaropvolgende jaar worden definitieve cijfers op StatLine gepubliceerd en ook aan Eurostat geleverd.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Soort onderzoek

Voor de statistiek over Research & Development wordt jaarlijks een deel van de bedrijfseenheden in de doelpopulatie geënquêteerd. Grote bedrijven worden allemaal waargenomen. Bij andere bedrijven met 10 of meer werknemers gebeurt dit op steekproefbasis. Bedrijven met minder dan 10 werknemers worden via een secundaire bron bijgeschat.

Waarnemingsmethode

Het CBS krijgt de eigen waarnemingen voor 90% via een digitale vragenlijst binnen en voor ongeveer 10 % via een schriftelijke. De secundaire bron wordt extern beschikbaar gesteld.

Berichtgevers

Dit zijn in Nederland gevestigde bedrijven en instellingen. 

Steekproefomvang

De totale steekproefomvang bevat jaarlijks ongeveer 4.000 eenheden.

Controle- en correctiemethoden

De gehanteerde controle- en correctiemethoden zijn vooral toegespitst op plausibiliteit van het grondmateriaal. Onwaarschijnlijke opgaves worden gecorrigeerd op basis van eerdere opgaven of incidenteel in overleg met de berichtgever. Non-respons wordt geïmputeerd met informatie van vorig jaar of met een stratumgemiddelde. Vervolgens wordt het steekproeftotaal opgehoogd.  

Weging

De schatting komt tot stand door voor de bedrijfseenheden per stratum (SBI 2-digit en grootteklasse combinatie) een ophoogfactor te bepalen.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Nauwkeurigheid

Voor deze statistiek wordt gebruik gemaakt van een representatieve steekproef per stratum (SBI 2-digit en grootteklasse combinatie). Tussen het moment van steekproeftrekken en het publiceren van de resultaten zal een aantal fouten in de SBI- en grootteklassetypering vastgesteld worden. Deze fouten worden gecoördineerd hersteld en de resultaten komen beschikbaar aan alle statistieken.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Met ingang van verslagjaar 2011 zijn meerdere veranderingen in de methode doorgevoerd. Zo is er gekozen voor een nieuw steekproefontwerp en een nieuwe vragenlijst. Ook beschrijft de statistiek nu het kleinbedrijf en worden alle R&D activiteiten meegenomen in de resultaten. Door de veranderingen zijn de uitkomsten niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren en wordt gestart met een nieuwe StatLine-tabel.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

De data worden eerst op individueel niveau consistent gemaakt. Vervolgens worden de resultaten op geaggregeerd niveau vergeleken met die van voorheen.