Consumptieve bestedingen van huishoudens; maandcijfers

Wat behelst het onderzoek

Doel

Maandelijks snelle informatie geven over de waarde- en (koopdag gecorrigeerde) volumeontwikkeling van de consumptieve bestedingen door huishoudens in Nederland.

Domeinbeschrijving

Deze statistiek beschrijft de bestedingen door huishoudens bij bedrijven, organisaties en instellingen zonder winstoogmerk (IZWh’s) die op enige wijze goederen en/of diensten aanbieden aan huishoudens.

Aanvang onderzoek

De reeks met basisjaar 2015 loopt vanaf januari 2000.

Frequentie

Maandelijks.

Publicatiestrategie

De cijfers worden zes tot zeven weken na afloop van de verslagmaand gepubliceerd en zijn dan voorlopig. De maandgegevens sluiten aan bij de gegevens van de consumptie huishoudens in de kwartaalrekeningen van de nationale rekeningen. Dit betekent dat de maandcijfers de voorlopige status hebben totdat de kwartaalrekeningen van de nationale rekeningen definitief zijn vastgesteld.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd

Belangrijkste bronnen

Er wordt gebruik gemaakt van een groot aantal andere statistieken en bronnen. Het gaat daarbij onder meer om de omzetontwikkeling van detailhandel en dienstverlenende bedrijven, de consumentenprijsindex en data over energieverbruik.

Methode van samenstelling

Verzamelen van uitkomsten van andere statistieken. Geen directe waarneming.
Deze uitkomsten worden gekoppeld aan goederen en diensten binnen de consumptie en door middel van een weging worden de diverse aggregaten berekend.

Controle- en correctiemethoden

De cijfers worden aangepast aan de uitkomsten van de kwartaalrekeningen. Verder wordt ook constant bijgehouden in hoeverre de eerste uitkomsten van deze maandindicator overeen komen met die van de kwartaalrekeningen. Overigens kennen de bronstatistieken hun eigen controle- en correctiemethoden.

Koopdagcorrectie

De volumeontwikkelingen worden voor koopdagen gecorrigeerd. Dit betreft de samenstelling van de kalenderdagen binnen een verslagperiode, de feestdagen en schrikkeldagen. Door hiervoor te corrigeren kunnen de gegevens beter (door de tijd heen) vergeleken worden.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Deze cijfers geven snelle informatie over de ontwikkeling van de consumptie door huishoudens per maand. Een deel van de gegevens is echter op kwartaalbasis beschikbaar waardoor de eerste maanden van een kwartaal iets onbetrouwbaarder zijn. Ook kunnen er in de eerste maanden na publicatie bijstellingen komen als gevolg van nieuwe informatie. Na verloop van tijd worden deze bijstellingen kleiner.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers zijn volgtijdelijk vergelijkbaar.

Revisies

Eens in de vijf jaar worden de nationale rekeningen en in het verlengde daarvan de maandcijfers aan een grondige revisie onderworpen. Bij een revisie worden voor een bepaald jaar alle niveaugrootheden opnieuw vastgesteld. Tevens worden nieuwe beschikbare bronnen en rekenmethoden doorgevoerd. De meest recente revisie vond plaats over verslagjaar 2015