Bromfietsenpark

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het samenstellen van overzichten met informatie over de omvang en samenstelling van het Nederlandse bromfietsenpark, naar kenmerken van het voertuig en van de eigenaar. De gegevens zijn per voertuigsoort uitgesplitst naar soort, bouwjaar en tenaamstelling. Voorts is een indeling gemaakt naar kenmerken van de eigenaar zoals leeftijd en provincie.

Doelpopulatie

Alle motorrijtuigen met een geldig Nederlands bromfietskenteken die toegelaten zijn tot deelname aan het verkeer op de openbare weg, met uitzondering van de bedrijfsvoorraad en de uitval. Onderscheiden worden:

  • Snorfietsen:  motorrijtuig op twee wielen met een maximale constructiesnelheid van 25 km/uur. Het betreft voertuigen in scooter dan wel brommer uitvoering. Ook fietsen met een elektrische motor zijn onder deze groep geregistreerd, met uitzondering van de rijwielen met trapondersteuning. De term snorfiets is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle snorfietsen onder de classificatie bromfiets.
  • Bromfietsen:   motorrijtuig op twee wielen met een maximale constructiesnelheid van 45 km/uur; uitgerust met een verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm³ of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig. Het betreft voertuigen in zowel scooter- als brommeruitvoering.
  • Brommobielen: motorrijtuig op vier wielen, niet zijnde een gehandicaptenvoertuig, met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h en een ledige massa van minder dan 350 kg, de massa van de batterijen in elektrische voertuigen niet inbegrepen, uitgerust met een dieselmotor met elektrische ontsteking met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cm. De term brommobiel is voor de wet onbekend. Wettelijk vallen alle brommobielen onder de classificatie bromfiets.
  • Overig: alle motorrijtuigen met een geldig bromfietskenteken, niet zijnde een snorfiets, bromfiets of  brommobiel volgens de CBS-definities. In deze categorie zijn opgenomen bromfiets-quads, bakbromfietsen, 3-wiellige brommers en andere gemotoriseerde voertuigen die aan de bromfietskentekenplicht moeten voldoen.

Statistische eenheid

Motorrijtuigen met een geldig Nederlands bromfietskenteken.

Aanvang onderzoek

In de StatLine-database zijn gegevens over het bromfietsenpark beschikbaar vanaf peildatum 1 januari 2007.

Frequentie

De gegevens over het voertuigenpark worden jaarlijks geleverd door de Dienst Wegverkeer (RDW). De statistische informatie over het voertuigenpark op StatLine wordt jaarlijks geactualiseerd.

Publicatiestrategie

De jaarlijkse cijfers zijn bij eerste publicatie definitief.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op integrale tellingen van gegevens uit het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW).  Met behulp van deze registratie worden tellingen gemaakt van alle brommers met een kenteken die op 1 januari van het verslagjaar in het kentekenregister voorkomen.

Waarnemingsmethode
Het CBS ontvangt jaarlijks van RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie de basisgegevens uit het kentekenregister in digitale vorm.

Berichtgevers

De statistieken over het bromfietsenpark zijn gebaseerd op de gegevens uit het kentekenregister van de Dienst Wegverkeer (RDW).

Steekproefomvang

Er is sprake van integrale waarneming.

Controle- en correctiemethoden

Na ontvangst van de basisgegevens worden bestaanbaarheidscontroles uitgevoerd op technische kenmerken van het voertuig.

Weging

N.v.t.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

N.v.t.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Nieuwe bromfietsen worden vanaf 1 september 2005 geleverd met een kentekenbewijs en kentekenplaat. Sinds 1 januari 2007 bestaat voor alle bromfietsen die op de openbare weg gebruikt worden een kentekenplicht. De toename van het bromfietspark wordt grotendeels veroorzaakt door de aanschaf van nieuwe brommers. Een gering deel van de toename wordt verklaard door aanmelding van al vóór 1 september 2005 aangeschafte bromfietsen, die later alsnog voorzien werden van een kenteken. De omvang hiervan is zeer beperkt en het effect op de groei van het park zal na verloop van tijd verwaarloosbaar zijn.