Bijstandsdebiteuren en- fraudestatistiek

Wat behelst het onderzoek

Doel

De Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS) geeft informatie over vorderingen die gemeenten opgelegd hebben aan personen die een schuld hebben in het kader van de Participatiewet, de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Ook vallen hieronder de Algemene Bijstandswet (ABW), Rijksgroepsregeling werkloze werknemers (RWW), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) en de Wet investeren in jongeren (WIJ). De statistiek geeft informatie over het openstaand saldo en de ontstaansgrond van de vordering.

Doelpopulatie

Alle vorderingen die gemeenten hebben uitstaan in het kader van de Participatiewet, de WWB, IOAW, IOAZ, ABW, RWW, het BBZ en de WIJ. Zie hiervoor de Richtlijnen BDFS.

Statistische eenheid

Vordering.

Aanvang onderzoek

Januari 2013

Frequentie

De gegevens zijn maandcijfers en geven de stand aan het einde van de maand.

Publicatiestrategie

Vier maanden na afloop van een kwartaal worden de voorlopige maandcijfers van het desbetreffende kwartaal gepubliceerd. Na circa een jaar worden de definitieve cijfers gepubliceerd.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is gebaseerd op de registraties van gemeenten.

Waarnemingsmethode

Digitale aanlevering vanuit de administraties van gemeenten.

Berichtgevers

Gemeenten.

Steekproefomvang

Integrale waarneming.

Controle- en correctiemethoden

Bestanden worden geautomatiseerd gaafgemaakt. De relevante velden worden gecontroleerd op het juiste waardenbereik en er vinden relationele controles plaats. Onjuiste waarden worden op een code voor onbekend gezet. Zo nodig wordt hierover contact opgenomen met gemeenten.

Als het aantal signaleringen relatief hoog is, wordt gevraagd om een nieuwe levering van het bestand. Er wordt verder gekeken naar de ontwikkelingen tussen gemeenten in dezelfde grootteklasse en regio en naar onverklaarbare verschillen met de cijfers van de vorige maand.

Gegevens van ontbrekende gemeenten worden geïmputeerd. Hierbij wordt het bestand van de laatste kwalitatief goede en volledige levering genomen en opgehoogd met de ontwikkeling van gemeenten van vergelijkbare grootte.

De methodologie is nader beschreven in het Kwaliteitsrapport BDFS.

Weging

Alleen van toepassing voor geïmputeerde gegevens (zie bij Controle- en correctiemethoden).

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Bij eventuele non-respons wordt opgehoogd door middel van imputatie. De voorgaande levering van de berichtgever wordt gebruikt. Bij de definitieve cijfers is normaliter wel sprake van een volledige respons.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De BDFS is een voortzetting van de per 31 december 2012 stopgezette Bijstandsdebiteurenstatistiek (BDS). In de BDFS sluit het begrip ‘Vorderingen inlichtingenplicht’ aan bij de per 1 januari 2013 ingevoerde Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Alle geconstateerde fraude moet worden aangeleverd.

Kwaliteitsstrategie

Geen nadere bijzonderheden.