Bedrijvendemografie

Wat behelst het onderzoek?

Doel

De statistieken over het thema bedrijvendemografie beschrijven en meten de totale bedrijvenpopulatie in Nederland. Met behulp van deze cijfers wordt onder andere inzichtelijk gemaakt hoe het aantal bedrijven in Nederland zich door de tijd heeft ontwikkeld en welke bedrijfstakken in opkomst zijn of juist afnemen in grootte.

Domeinbeschrijving

CBS volgt de Europese definitie van een bedrijf. Een bedrijf heeft één of meer locaties (vestigingen) waar de bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd. In de statistieken over bedrijvendemografie worden alle bedrijven echter slechts één keer meegeteld, ongeacht het aantal vestigingen. Er zijn aparte tabellen beschikbaar over de aantallen bedrijfsvestigingen.

De bedrijven worden ingedeeld naar bedrijfstak, bedrijfsgrootte en rechtsvorm. De bedrijfstak van een bedrijf wordt geclassificeerd op basis van de economische hoofdactiviteit van het bedrijf volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) van CBS. De bedrijfsgrootte wordt bepaald aan de hand van het aantal werkzame personen van het bedrijf.

Aanvang onderzoek

De cijfers over bedrijvendemografie zijn beschikbaar vanaf 2007.

Frequentie

De cijfers over bedrijvendemografie zijn beschikbaar op kwartaalbasis.

Publicatiestrategie

De cijfers over bedrijvendemografie zijn definitief met uitzondering van het lopende jaar en meest recente afgesloten jaar. Deze cijfers hebben een voorlopig karakter.

Hoe wordt het uitgevoerd?

Belangrijkste bronnen

De statistieken over het thema bedrijvendemografie zijn gebaseerd op de informatie uit het Algemeen Bedrijven Register (ABR) van CBS.

Globale structuur integratiekader

Het ABR wordt samengesteld uit een combinatie van registraties van de Kamer van Koophandel (KvK), de Belastingdienst, het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en De Nederlandsche Bank (DNB). Het ABR bevat informatie over onder andere de economische activiteit, grootte en rechtsvorm van een bedrijf.

Met ingang van april 2014 is CBS het Nieuwe Handelsregister (NHR) als enige bron van eenheden gaan gebruiken. Gegevens van de belastingdienst leiden daarmee niet langer tot het opvoeren van eenheden maar worden nog wel gebruikt voor het vaststellen van economische activiteit ervan. Deze methodewijziging is teruggelegd tot het begin van de huidige reeks (2007).

Voor de meest complexe, vaak internationale concerns gebeurt de vaststelling van de (dochter)bedrijven in Nederland in samenspraak met het concern. Ook de hoofdactiviteit van het bedrijf wordt dan samen met het concern vastgesteld.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten?

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De cijfers over bedrijvendemografie vormen vanaf 2007 een stabiele reeks zonder methode- of trendbreuken en zijn daarmee voor alle perioden vergelijkbaar.

Revisies

Geen revisies.