ICT-gebruik van huishoudens en personen (ICT)

Wat behelst het onderzoek

Doel

Het doel van het onderzoek informatie en communicatietechnologie van huishoudens en personen (ICT) is het verzamelen van informatie over toegang en het gebruik van ICT-apparatuur en internet onder huishoudens en personen.  Het onderzoek wordt door alle lidstaten van de EU uitgevoerd in opdracht de Europese Commissie.

Doelpopulatie

  • Personen van 12-74 jaar woonachtig in Nederland, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.
  • Huishoudens met ten minste één persoon in de leeftijd van 12-74 jaar woonachtig in Nederland, exclusief de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen.

Statistische eenheid

Personen en huishoudens.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek is gestart in 2005.

Frequentie

Jaarlijks.

Publicatiestrategie

Jaarlijks wordt over de belangrijkste resultaten een persbericht uitgebracht en worden de kerncijfers van het onderzoek opgenomen in diverse StatLine-tabellen. De uitkomsten worden onderscheiden naar kenmerken van de persoon en het huishouden van de persoon.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

Het onderzoek is een steekproefonderzoek waarvoor personen uit het Gemeentelijk basisbestand (GBA) worden getrokken. Uit dit steekproefkader wordt aselect een aantal personen getrokken die telefonisch (CATI) worden benaderd.

Steekproefomvang

Het onderzoek omvat jaarlijks netto circa 4,5 duizend personen.

Controle- en correctiemethoden

Er vindt een uitvoerige plausibiliteitscontrole plaats. De waarde en route controles worden gecontroleerd in het CATI invoerprogramma.

Weging

De steekproef wordt herwogen naar een aantal kenmerken uit de Nederlandse bevolking.

Wat is de kwaliteit van de uitkomsten

Nauwkeurigheid

Bij de interpretatie van de uitkomsten moet men er rekening mee houden dat een steekproef niet altijd exacte uitkomsten oplevert, maar dat er statistische (on)betrouwbaarheidsmarges rond die uitkomsten zijn. De grootte daarvan is mede afhankelijk van het aantal personen in de onderscheiden categorieën waar de uitkomsten betrekking op hebben.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

Gegevens opgenomen in  StatLine zijn vergelijkbaar voor alle jaren dat het onderzoek is uitgevoerd. Daar waar dit niet het geval is wordt dit als zodanig aangegeven.

Beschrijving kwaliteitsstrategie

Op de resultaten wordt een aantal controles uitgevoerd waarbij vergelijkingen met eerdere onderzoeken de basis vormen. Waar mogelijk  worden uitkomsten ook vergeleken met die van andere lidstaten.

Relevante links