Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen van eindverbruikers

Wat behelst het onderzoek

Doel

Doel van dit onderzoek is het weergeven van de gemiddelde prijs voor aardgas en elektriciteit betaald door eindverbruikers. De gemiddelde transactieprijs wordt opgesplitst in leveringsprijs enerzijds en netwerkprijs anderzijds.

Doelpopulatie

Eindverbruikers van aardgas en elektriciteit. Dit zijn huishoudelijke en niet-huishoudelijke eindverbruikers. Energie die wordt verbruikt als grondstof voor opwekking wordt buiten beschouwing gelaten.

Statistische eenheid

Gemiddelde prijzen van geleverde aardgas en elektriciteit, betaald door huishoudelijke en niet-huishoudelijke eindverbruikers, gerapporteerd door energiebedrijven.

Aanvang onderzoek

Het onderzoek is gestart in 2007. Vanaf het 1e kwartaal van dat jaar zijn de resultaten op kwartaalbasis voorhanden.

Frequentie

Per kwartaal

Publicatiestrategie

De gepubliceerde prijzen zijn 1 kwartaal voorlopig.

Hoe wordt het uitgevoerd

Soort onderzoek

De prijzen zijn het gemiddelde van alle waargenomen energiebedrijven per door Eurostat gedefinieerde verbruiksklasse. Alle prijzen zijn zowel exclusief als inclusief BTW en energiebelastingen. Kosten en hoeveelheden worden door berichtgevers opgegeven exclusief belastingen. Deze belastingen worden door ons berekend op basis van opgegeven gemiddelde hoeveelheden.

Waarnemingsmethode

Prijzen worden waargenomen door middel van enquêteformulieren aan energiebedrijven die worden uitgestuurd voor alle leveringsprijzen en voor de netwerkprijzen van niet-huishoudelijke eindverbruikers. Er worden leveranciers en regionale netbeheerders benaderd.
Voor de netwerkprijzen van huishoudelijke eindverbruikers wordt gebruik gemaakt van open data en tarievenbladen die beschikbaar worden gesteld op de websites van regionale netbeheerders.

Berichtgevers

Energiebedrijven

Steekproefomvang

Veel van de grotere energiebedrijven worden waargenomen. Ook worden indien mogelijk registers geraadpleegd, zoals de open data van regionale netbeheerders. De dekking van de steekproef voor de gas- en elektriciteitsmarkt is boven de 70%. Dit wordt periodiek gemonitord.

Controle- en correctiemethoden

Het CBS voert de gebruikelijke controles uit op volledigheid en plausibiliteit van de aangeleverde gegevens. Naar kennelijk onjuiste of onvolledige gegevens wordt navraag gedaan. Bij het ontbreken van prijswaarnemingen (non-respons) wordt er geïmputeerd: de benodigde informatie wordt uit de overige waarnemingen wiskundig herleid.

Weging

Eindverbruikersprijzen worden gewogen naar geleverde/getransporteerde energie per aansluiting per verbruiksklasse.

Volgtijdelijke vergelijkbaarheid

De eindverbruikersprijzen van de verschillende verbruiksklassen zijn gemiddelde prijzen binnen bandbreedtes van verbruiken. Het is dus een goede indicatie per bandbreedte/verbruiksklasse, maar is niet 1 op 1 vergelijkbaar. Het verbruik kan het ene jaar een stuk hoger liggen binnen de gedefinieerde verbruiksklasse dan het jaar ervoor. Wanneer de totaalprijs dan ongeveer gelijk blijft gaat de prijs per eenheid gas of elektriciteit wel omlaag (er zitten vaak ook vaste kostencomponenten in de energieprijs die per aansluiting worden bepaald in plaats van per verbruikte eenheid).