Onderzoeksmethode voorlopige oogstraming akkerbouw

Het CBS verzamelt niet zelf de gegevens voor de voorlopige oogstraming maar sluit daarvoor een contract af met DLV Plant. Deze organisatie, die via haar adviseurs dagelijks in de praktijk actief is, verstrekt eind oktober voor een selectie van landbouwgebieden en gewassen, schattingen van het bruto oogstgewicht per hectare. Over de kwaliteit van de oogst doet DLV Plant geen uitspraak.

De adviseurs van DLV Plant baseren de schatting van de oogst op waarnemingen in de regio waarin zij actief en deskundig zijn. Tevens toetsen de adviseurs hun schattingen bij andere partijen in de markt. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de te verwachten opbrengst.
Gebleken is dat deze wijze van inventariseren door de jaren heen tot betrouwbare uitkomsten heeft geleid. De grafieken hieronder schetsen dit beeld.

Het CBS baseert de selectie van landbouwgebieden en gewassen op de voorlopige uitkomsten van de Landbouwtelling met als peildatum 15 mei. Per gewas zijn dit de landbouwgebieden die belangrijk zijn qua areaal maar er is ook gezorgd voor een optimale geografische spreiding in de selectie. In de meeste gevallen is tenminste 50 procent van het areaal van het betreffende gewas in de selectie meegenomen. Voor de landbouwgebieden die niet in de verzameling zijn betrokken, berekent het CBS schattingen van de hectareopbrengsten. Door optelling van de arealen en producties per landbouwgebied (areaal x geschatte opbrengst per hectare) ontstaan de uitkomsten voor de provincies, de landsdelen en totaal Nederland. In deze laatste fase wordt bij het inzetten van de geschatte gebiedsuitkomsten rekening gehouden met de uitkomsten die in het verleden met de definitieve oogstraming (de schriftelijke enquête van het CBS) voor die gebieden zijn berekend; bijvoorbeeld met het feit dat gebieden (provincies) bovengemiddelde of benedengemiddelde opbrengsten kennen.

Voorbeelden van de verschillen tussen uitkomsten uit de voorlopige en definitieve oogstramingen.

Consumptieaardappelen, opbrengst per hectare
2010-grafiek-aardappelen-methode 

Zaaiuien, opbrengst per hectare
2010-grafiek-zaaiuien-methoden 

Wintertarwe, opbrengst per hectare
2010-grafiek-wintertarwe-methoden