Zoekresultaten

56 resultaten voor keyword:akkerbouwgewassen
56 resultaten voor keyword:akkerbouwgewassen

Pagina 1 van 3

Artikelen

Akkerbouwbedrijven met agrotoerisme

In 2008 telde Nederland 309 akkerbouwbedrijven met agrotoerisme. Het zijn vooral akkerbouwers in Zeeland die naast het verbouwen van akkerbouwgewassen ook inkomsten halen uit toerisme. In de...

Cijfers

Hogere opbrengsten veel akkerbouwgewassen in 2009

Akkerbouwers hebben in 2009 de hoogste opbrengsten per hectare geoogst van suikerbieten, pootaardappelen, wintertarwe en zomergerst sinds de meting in 1994.

Artikelen

Oppervlakte akkerbouwgewassen, 2015*

Oppervlakte akkerbouwgewassen in 2014 en 2015. Voor 2015 zijn dit nog voorlopige cijfers die gebaseerd zijn op de Landbouwtelling 2015.

Cijfers

Teeltoppervlakte akkerbouwgewassen, 2015 en 2016*

Voorlopige areaalcijfers van de belangrijkste akkerbouwgewassen in 2016.

Cijfers

Landbouw gebruikt 5,7 miljoen kg chemische middelen

In 2016 heeft de landbouw 5,7 mln kg chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, 3,5 procent minder dan in 2012

Artikelen

Afname aantal boerenbedrijven stabiel

Op 1 april 2013 waren er in Nederland nog ruim 67 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Dat zijn er bijna 2 procent minder dan vorig jaar. Dit komt neer op een afname van gemiddeld 25 bedrijven per...

Artikelen

Topoogst akkerbouwgewassen

In 2004 is de oogst per hectare van de belangrijkste akkerbouwgewassen flink hoger uitgekomen dan in de voorgaande jaren. De oogst van een hectare aardappelen leverde gemiddeld 46 ton op. Dit is 6...

Artikelen

Groter areaal aardappelen en zaaiuien in 2010

In 2010 is het areaal consumptieaardappelen met 2 procent toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. Hiermee steeg dit areaal tot 72,1 duizend hectare. De oppervlakte zaaiuien steeg zelfs met 11...

Artikelen

Recordareaal zaaiuien en toename oppervlakte suikerbieten

In 2011 zijn de beteelde oppervlakten zaaiuien en suikerbieten met respectievelijk 5 procent en 4 procent toegenomen ten opzichte van 2010. Dit betekent een recordareaal zaaiuien en de eerste toename...

Artikelen

Iets minder aardappelen, minder zaaiuien

De beteelde oppervlakte consumptieaardappelen is in 2009 iets kleiner dan een jaar eerder. De oppervlakte aardappelen op zand- en veengronden is wel gestegen, maar op de kleigronden worden minder...

Artikelen

Minder suikerbieten, meer pootaardappelen

Er worden in 2015 minder suikerbieten, consumptieaardappelen, zetmeelaardappelen, zomertarwe en korrelmaïs verbouwd. De arealen van pootaardappelen, zaaiuien, wintertarwe en gerst nemen toe.

Artikelen

Zaadveredelingsbedrijven

In deze maatwerktabel zijn gegevens terug te lezen over zaadveredelingsbedrijven met meer dan 100 medewerkers.

Cijfers

2011-voorlopige-cijfers-akkerbouwareaal-2011

Voorlopige areaalcijfers van de belangrijkste akkerbouwgewassen op basis van grofweg 65 procent van de respons op de Landbouwtelling 2011.

Cijfers

Oppervlakte gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022

De in Nederland beteelde oppervlakten uit de landbouwtelling van telers van gele en rode zaaiuien en tweedejaars poot- en plantuien 2022.

Cijfers

Oogst suikerbieten Europa pakt lager uit

De opbrengst suikerbieten viel in 2018 in bijna alle landen van de EU-28 lager uit dan een jaar eerder.

Artikelen

Bruto-opbrengst zaai-uien met 17,2 procent afgenomen

De bruto-opbrengst zaai-uien is in 2022 vergeleken met een jaar eerder met 17 procent afgenomen.

Artikelen

Teelt eiwitgewassen Nederland toegenomen

Het areaal eiwithoudende gewassen is gegroeid van 56 honderd hectare in 2008 naar 9 duizend hectare in 2018, een stijging van 38 procent

Artikelen

Bruto opbrengst zaaiuien met 1,4 procent gedaald

olgens de voorlopige oogstraming ligt de bruto-opbrengst van zaaiuien in 2020 naar verwachting ruim een procent lager dan in 2019.

Artikelen

Oogstraming 2018

Deze voorlopige ramingen vormen een van de grondslagen voor de Landbouwrekeningen

Artikelen

Oogstraming 2019

De opbrengst zaai-uien is in 2019 naar verwachting 65 procent hoger dan in het relatief droge oogstjaar 2018 en ligt daarmee weer op het niveau van 2017

Artikelen
Artikelen

Eerste uitkomsten oppervlakte akkerbouwgewassen Landbouwtelling 2010

Eerste uitkomsten oppervlakte akkerbouwgewassen van de Landbouwtelling 2010. Ondanks de krimp van het totale akkerbouwareaal is de teeltoppervlakte van consumptieaardappelen en zaaiuien gestegen.

Cijfers

Voorlopige oogstraming akkerbouw gewassen 2020

In deze tabel vindt u van tien akkerbouw gewassen de laatste gegevens zoals ze gelden volgens de voorlopige oogstraming 2020.

Cijfers

Akkerbouwbedrijven met 100 hectare of meer

Ontwikkeling van de landbouwactiviteiten op de akkerbouwbedrijven met meer dan 100 hectare grond, 2000-2016

Cijfers