Semiverhard overig terrein

Overig semi-bebouwd terrein met een zekere mate van verharding.
Tot semiverhard overig terrein wordt gerekend:
- niet met gras begroeide dijk;
- in zee lopende pier;
- braakliggend terrein voor zover dit niet als bouwterrein kan worden beschouwd;
- niet meer in gebruik zijnde spoorbaan.