Sector centrale overheid

Subsector van de institutionele sector overheid. Tot deze subsector behoren: het Rijk (ministeries en begrotingsfondsen, zoals Gemeentefonds, Provinciefonds, Mobiliteitsfonds en Infrastructuurfonds), de universiteiten, product- en bedrijfschappen, verschillende landelijke stichtingen en organisaties (zoals onderzoeksinstellingen (bijvoorbeeld NWO, KNAW) en aan de universiteiten gelieerde instituten), ideële organisaties (waaronder Oxfam NOVIB, Veilig Verkeer Nederland), verzelfstandigde landelijke overheidsdiensten (zoals de Informatie Beheer Groep) en overige instellingen zoals de Open Universiteit en NS-railinfrabeheer.