Open nat natuurlijk terrein

Open terrein met een natte ondergrond met als belangrijkste functie natuur.
Tot nat natuurlijk terrein wordt gerekend:
- nat heideterrein;
- nat terrein begroeid met kruidgewassen en struweel;
- riet en biezen (ook indien in cultuur);
- kwelder, schor of gors (bij gemiddeld hoogwater niet onderlopend);
- drooggevallen grond, mits onbegroeid;
- blauwgrasland.
Hiertoe wordt echter niet gerekend:
- griend;
- nat bos.