Onderwijssoort

Een in de wet vastgelegd deel van het Nederlands onderwijsstelsel.
Iedere onderwijssoort heeft zijn eigen onderwijsprogramma en meestal een vast aantal opleidingsjaren. Binnen het huidige Nederlands onderwijsstelsel zijn de belangrijkste onderwijssoorten:

- Primair onderwijs:
- Basisonderwijs (nominale duur: 8 jaar);
- Speciaal basisonderwijs (nominale duur: 8 jaar);
- Speciale scholen (basis- en voortgezet onderwijs).

- Voortgezet onderwijs:
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo; nominale duur: 4 jaar);
- Hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo; nominale duur: 5 jaar);
- Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo; nominale duur: 6 jaar);
- Praktijkonderwijs.

- Middelbaar beroepsonderwijs en educatie:
- Beroepsopleidende leerweg (bol; nominale duur: afhankelijk van het niveau 0,5 tot 4 jaar);
- Beroepsbegeleidende leerweg (bbl; nominale duur: afhankelijk van het niveau 0,5 tot 4 jaar);
- (Basis-)educatie;
- Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo).

- Hoger onderwijs:
- Hoger beroepsonderwijs (hbo). Binnen het hoger beroepsonderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen associate degree-opleidingen (nominale duur 2 jaar) en bacheloropleidingen (nominale duur 4 jaar);
- Wetenschappelijk onderwijs (wo). Binnen het wetenschappelijk onderwijs wordt onderscheid gemaakt tussen bacheloropleidingen (nominale duur 3 jaar) en masteropleidingen (nominale duur 1, 2 of 3 jaar);
- Open Universiteit.

Een verdere onderverdeling van de onderscheiden onderwijssoorten naar niveau en richting is opgenomen in de Standaard Onderwijsindeling (SOI).