Brutovervangingsfactor

Het gemiddeld aantal levendgeboren dochters dat een groep vrouwen zou krijgen als voor hen de leeftijdsspecifieke vruchtbaarheidscijfers zouden gelden die in een bepaald jaar zijn waargenomen.
De brutovervangingsfactor geeft aan of het aantal dochters van een generatie vrouwen groot genoeg is om die generatie getalsmatig te vervangen. Daarbij wordt de invloed van de buitenlandse migratie buiten beschouwing gelaten. Een bevolking waarvoor de brutovervangingsfactor groter is dan 1, zal op den duur groeien. Bij een factor kleiner dan 1 zal de bevolking op den duur dalen.