Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn de voorwaarden waarop u werkt. De meest bekende arbeidsvoorwaarden zijn arbeidsduur, salaris en vakantiedagen. Arbeidsvoorwaarden worden met uw werkgever afgesproken en vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. Vaak zijn er ook arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een cao. Bovendien staan in sommige wetten regels op het gebied van arbeidsvoorwaarden.
Er worden primaire, secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden onderscheiden.
Primaire arbeidsvoorwaarden hebben betrekking op primaire eisen waaraan bij de arbeid wettelijk moet worden voldaan, zoals loon en vakantie, en de hoofdverplichtingen van de werknemer.
Secundaire arbeidsvoorwaarden worden gewoonlijk per CAO vastgesteld en hebben betrekking op zaken als pensioenen, functiewaarderingsstelsels, bijkomende beloningen van niet essentiële aard, en nadere detaillering van werktijden en vakantiedagen.
Tertiaire arbeidsvoorwaarden gelden niet voor een gehele bedrijfstak en kunnen daarom ook moeilijk in een collectieve regeling worden neergelegd. Ze worden per onderneming, bijvoorbeeld in een reglement, vastgesteld.
Niet tot de arbeidsvoorwaarden behoren emolumenten, d.w.z. ongeregeld bijkomend voordeel boven de aan de functie verbonden beloning.