1 op de 5 inwoners Bonaire zegt moeilijk rond te kunnen komen

Man zit bij haven
© CBS
In 2021 zei ongeveer 20 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder op Bonaire en Saba moeilijk rond te komen van hun inkomen. Op Sint Eustatius was dit meer, ruim 30 procent. In 2017 was de situatie op Saba anders: toen gaf 36 procent van de bevolking aan moeite te hebben om rond te komen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS bij het verschijnen van de publicatie Caribbean Netherlands in numbers.

Moeilijk rondkomen van het inkomen, 2021
Eiland2021 (% bevolking van 15 jaar of ouder)
Bonaire20
Sint Eustatius32
Saba23

In 2021 zei rond de 15 procent van de bevolking op de drie eilanden dat de maandelijkse woonlasten een zware financiële last vormden. Op Saba en Bonaire was dit percentage in 2017 hoger, op Sint Eustatius niet.

Verschillen naar onderwijsniveau

Moeilijk rondkomen hangt samen met het onderwijsniveau. Op Sint Eustatius kwamen laagopgeleiden bijna twee keer zo vaak moeilijk rond dan hoger opgeleiden; respectievelijk 40 en 20 procent. Op Bonaire was dat bijna drie keer zo vaak bij laagopgeleiden (29 procent) dan bij middelbaar of hoogopgeleiden (10 procent). Op Saba was er geen verschil tussen laagopgeleiden en hoger opgeleiden.

Niet genoeg geld voor specifieke uitgaven

Op alle drie de eilanden gaf rond de 70 procent van de bevolking aan niet genoeg geld te hebben voor één of meer specifieke uitgaven. Deze varieerden van het om de dag bekostigen van een warme maaltijd met vlees, kip of vis (met 10 procent het laagst op Bonaire) tot het betalen van onverwachte, noodzakelijke kosten (met 60 procent het hoogst op Sint Eustatius). Op alle drie de eilanden had de helft van de bevolking niet genoeg geld om versleten meubels te vervangen, en rond 45 procent kon niet jaarlijks een week op vakantie.

Het percentage mensen dat aangaf onvoldoende geld te hebben om regelmatig nieuwe kleren te kopen, verschilde sterk per eiland: van 15 op Saba tot 45 op Bonaire. Ook het percentage mensen dat niet genoeg financiële middelen had om minstens een keer per maand kennissen of familieleden uit te nodigen om te komen eten, varieerde per eiland. Op Saba was dat ruim 25 en op Sint Eustatius ruim 35.

Financiële beperkingen, 2021
CategorieBonaire (% bevolking van 15 jaar of ouder)Sint Eustatius (% bevolking van 15 jaar of ouder)Saba (% bevolking van 15 jaar of ouder)
Onvoldoende geld voor
Het vervangen van
versleten meubels
515149
Het doen van onverwachte
noodzakelijke uitgaven
516042
Het jaarlijks een week
op vakantie gaan
474643
Het regelmatig kopen
van nieuwe kleren
452215
Het te eten vragen
van familie en/of kennissen
313626
Een warme maaltijd met
vlees, kip of vis om de dag
102421
Ten minste één van de
genoemde uitgaven
687474

Zorgen over financiële toekomst

Op Sint Eustatius maakte bijna 60 procent van de bevolking zich veel zorgen over de financiële toekomst. Op Bonaire en Saba was dit rond de 45 procent, vooral mensen met een lage en middelbare opleiding maakten zich op deze twee eilanden veel zorgen. Op Bonaire maakten 15- tot 45-jarigen zich met 50 procent meer zorgen over hun financiële toekomst dan 45-plussers. Vooral op Saba maakten meer vrouwen (51 procent) dan mannen (38 procent) zich zorgen.

Veel zorgen over financiële toekomst, 2021
KenmerkBonaire (% bevolking van 15 jaar of ouder)Sint Eustatius (% bevolking van 15 jaar of ouder)Saba (% bevolking van 15 jaar of ouder)
Totaal435745
Geslacht
Mannen445538
Vrouwen425951
Leeftijd
15 tot 45 jaar506148
45 jaar of ouder375441
Onderwijsniveau
Laag456047
Middelbaar465252
Hoog335231