Defensiepersoneel, instroom en uitstroom, 2015-2017

Defensiepersoneel: kenmerken van zittend personeel, instromers en uitstromers in de periode 2015-2017.

Dit onderzoek geeft de resultaten weer van het Defensiepersoneel. Daarbij is gekeken naar zowel het zittend personeel als naar de instromers en uitstromers bij Defensie. Voor het zittend personeel zijn de aantallen en achtergrondkenmerken als leeftijd, geslacht en herkomst in kaart gebracht. Ook is er een onderscheid gemaakt naar de huidige functie, de rang en/of schaal en naar hun krijgsmachtdeel. Voor het instromend Defensiepersoneel zijn dezelfde achtergrondkenmerken weergegeven.

Daarnaast wordt getoond wat de situatie was voor instroom: andere functie binnen defensie, marktsector, overheid, zelfstandig ondernemer, in opleiding, ontvanger van uitkering of geen inkomen. Bij de uitstroom is de opzet vergelijkbaar als bij instroom, maar hier is ook gekeken naar pensioen, overlijden en emigratie.

In alle tabellen is tevens het opleidingsniveau weergegeven. Dit opleidingsniveau is echter deels gebaseerd op enquête data en daarom zijn ophooggewichten gebruikt. Bij te kleine aantallen en/of te grote standaardfouten zijn de cijfers niet weergegeven.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Defensie.