Werkloosheid daalt verder

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
In mei waren er 560 duizend mensen werkloos, meldt CBS. Dat is 6,3 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7 duizend per maand gedaald. Ten opzichte van mei 2015 zijn er 57 duizend werklozen minder. UWV telde eind mei 448 duizend WW-uitkeringen.

UWV: Minder nieuwe WW-uitkeringen

UWV verstrekte in de eerste vijf maanden van dit jaar 219 duizend nieuwe WW-uitkeringen, bijna 30 duizend minder (-12 procent) dan in dezelfde periode van 2015. Vanuit alle sectoren, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf, nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen dit jaar af. Een sterke daling van het aantal nieuwe uitkeringen was er vanuit de sectoren zorg en welzijn (-23 procent), grafische industrie (-22 procent) en openbaar bestuur (-21 procent).

 

Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) is er sinds juli 2015 een nieuwe WW-systematiek op basis van inkomstenverrekening. Deze systematiek heeft een structureel verhogend effect op het aantal lopende WW-uitkeringen. Dit komt enerzijds doordat mensen die gaan werken een aanvulling uit de WW kunnen behouden en anderzijds doordat het recht op uitkering pas wordt beëindigd in de uitkeringsadministratie nadat gebleken is dat de opgegeven inkomsten overeenkomen met de inkomstenopgave van de werkgever in de Polisadministratie.

Minder 25-plussers werkloos

In mei kwam het aantal werklozen uit op 560 duizend. Drie maanden eerder waren dit er nog 581 duizend. De daling is toe te schrijven aan 25-plussers.

Onder 25- tot 45-jarigen daalt de werkloosheid al twee jaar vrijwel continu. Het aantal werklozen in deze leeftijdsgroep bedroeg in mei 169 duizend. De daling onder 45-plussers begon eind vorig jaar. In mei waren er 233 duizend werkloze 45-plussers. Het aantal werkloze jongeren ten slotte is de laatste maanden vrijwel gelijk gebleven en kwam in mei uit op 158 duizend.

In februari 2014 piekte de werkloosheid met bijna 700 duizend werklozen. Toen was 7,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Vervolgens is de werkloosheid bijna onafgebroken afgenomen. In mei 2016 was 6,3 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Meer mensen aan de slag

Het aantal mensen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toegenomen. Enerzijds zijn er meer werklozen die een baan vinden dan dat er werkenden werkloos worden. Anderzijds is het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt dat direct aan de slag gaat groter dan het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verlaat.

Bijna 8,4 miljoen werkenden

In Nederland wonen 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Hiervan had in mei 65,7 procent betaald werk, bijna 8,4 miljoen mensen. Het gaat om 4,5 miljoen mannen en bijna 3,9 miljoen vrouwen. De overige bijna 4,4 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar hebben geen betaald werk. Hiervan zijn er 560 duizend werkloos en 3,8 miljoen mensen zijn niet op zoek of niet direct beschikbaar voor werk. In deze laatste groep zijn vrouwen met 2,2 miljoen in de meerderheid.

UWV: Sterke daling WW-uitkeringen vanuit seizoengevoelige sectoren

UWV telde eind mei 448 duizend lopende WW-uitkeringen, 13 duizend (-3 procent) minder dan in april. Onder 55-plussers was de daling met 1 procent minder dan gemiddeld. Alle sectoren lieten in mei, vergeleken met april, een daling zien van het aantal lopende WW-uitkeringen. De relatief sterkste afname vertoonden seizoengevoelige sectoren als landbouw (-9 procent), uitzendbedrijven (-8 procent) en bouwnijverheid (-7 procent).